Επικοινωνία

2017

           

Eξαμηνιαία Οικoνομική Έκθεση                                                           

View
12M

Ετήσια Οικονομική Έκθεση

View
       

 


2016

           
6M

Eξαμηνιαία Οικoνομική Έκθεση

View
12M

Ετήσια Οικονομική Έκθεση

View
             
2015

           
               
3M

Στοιχεία και Πληροφορίες 31/03/2015

View  

Ενδιάμεσες Οικ. Καταστάσεις

View
6M

Στοιχεία και Πληροφορίες 30/06/2015

View  

Εξαμηνιαία Οικ. Έκθεση

View
9M

Στοιχεία και Πληροφορίες 30/09/2015

View  

Ενδιάμεσες Οικ. Καταστάσεις

View
12M

Στοιχεία και Πληροφορίες 31/12/2015

View  

Ετήσια Οικ. Έκθεση

View
2014

             
               
3M

Στοιχεία και Πληροφορίες 31/03/2014

View  

Ενδιάμεσες Οικ. Καταστάσεις

View
6M

Στοιχεία και Πληροφορίες 30/06/2014

View  

Εξαμηνιαία Οικ. Έκθεση

View

Στοιχεία και Πληροφορίες 30/09/2014

View  

Ενδιάμεσες Οικ. Καταστάσεις

View
12M

Στοιχεία και Πληροφορίες 31/12/2014

View  

Ετήσια Οικ. Έκθεση

View
2013

             
               
3M

Στοιχεία και Πληροφορίες 31/03/2013

View  

Ενδιάμεσες Οικ. Καταστάσεις

View
6M

Στοιχεία και Πληροφορίες 30/06/2013

View  

Εξαμηνιαία Οικ. Έκθεση

View
9M

Στοιχεία και Πληροφορίες 30/09/2013

View  

Ενδιάμεσες Οικ. Καταστάσεις

View
12M

Στοιχεία και Πληροφορίες 31/12/2013

View  

Ετήσια Οικ. Έκθεση

View
2012

             
               
3M

Στοιχεία και Πληροφορίες 31/03/2012

View  

Ενδιάμεσες Οικ. Καταστάσεις

View
6M

Στοιχεία και Πληροφορίες 30/06/2012

View  

Εξαμηνιαία Οικ. Έκθεση

View
9M

Στοιχεία και Πληροφορίες 30/09/2012

View  

Ενδιάμεσες Οικ. Καταστάσεις

View
12M

Στοιχεία και Πληροφορίες 31/12/2012

View  

Ετήσια Οικ. Έκθεση

View
2011

             
               
3M

Στοιχεία και Πληροφορίες 31/03/2011

View  

Ενδιάμεσες Οικ. Καταστάσεις

View
6M

Στοιχεία και Πληροφορίες 30/06/2011

View  

Εξαμηνιαία Οικ. Έκθεση

View
9M

Στοιχεία και Πληροφορίες 30/09/2011

View  

Ενδιάμεσες Οικ. Καταστάσεις

View
12M

Στοιχεία και Πληροφορίες 31/12/2011

View  

Ετήσια Οικ. Έκθεση

View
2010

             
               
3M

Στοιχεία και Πληροφορίες 31/03/2010

View  

Ενδιάμεσες Οικ. Καταστάσεις

View
6M

Στοιχεία και Πληροφορίες 30/06/2010

View  

Εξαμηνιαία Οικ. Έκθεση

View
9M

Στοιχεία και Πληροφορίες 30/09/2010

View  

Ενδιάμεσες Οικ. Καταστάσεις

View
12M

Στοιχεία και Πληροφορίες 31/12/2010

View  

Ετήσια Οικ. Έκθεση

View
2009

             
               
3M

Στοιχεία και Πληροφορίες 31/03/2009

View  

Ενδιάμεσες Οικ. Καταστάσεις

View
6M

Στοιχεία και Πληροφορίες 30/06/2009

View  

Εξαμηνιαία Οικ. Έκθεση

View
9M

Στοιχεία και Πληροφορίες 30/09/2009

View  

Ενδιάμεσες Οικ. Καταστάσεις

View
12M

Στοιχεία και Πληροφορίες 31/12/2009

View  

Ετήσια Οικ. Έκθεση

View
2008

             
               
3M

Στοιχεία και Πληροφορίες 31/03/2008

View  

Ενδιάμεσες Οικ. Καταστάσεις

View
6M

Στοιχεία και Πληροφορίες 30/06/2008

View  

Εξαμηνιαία Οικ. Έκθεση

View
9M

Στοιχεία και Πληροφορίες 30/09/2008

View  

Ενδιάμεσες Οικ. Καταστάσεις

View
12M

Στοιχεία και Πληροφορίες 31/12/2008

View  

Ετήσια Οικ. Έκθεση

View
2007

             
               
3M

Συνοπτικά Οικ. Στοιχεία 31/03/2007

View  

Ενδιάμεσες Οικ. Καταστάσεις

View
6M

Συνοπτικά Οικ. Στοιχεία 30/06/2007

View  

Ενδιάμεσες Οικ. Καταστάσεις

View
9M

Συνοπτικά Οικ. Στοιχεία 30/09/2007

View  

Ενδιάμεσες Οικ. Καταστάσεις

View
12M

Συνοπτικά Οικ. Στοιχεία 31/12/2007

View  

Ετήσιες Οικ. Καταστάσεις

View
2006

             
               
3M

Συνοπτικά Οικ. Στοιχεία 31/03/2006

View  

Ενδιάμεσες Οικ. Καταστάσεις

View
6M

Συνοπτικά Οικ. Στοιχεία 30/06/2006

View  

Ενδιάμεσες Οικ. Καταστάσεις

View
9M

Συνοπτικά Οικ. Στοιχεία 30/09/2006

View  

Ενδιάμεσες Οικ. Καταστάσεις

View
12M

Συνοπτικά Οικ. Στοιχεία 31/12/2006

View  

Ετήσιες Οικ. Καταστάσεις

View
2005

                     
                       
3M

Συνοπτικά Οικ. Στοιχεία 31/03/2005

View  

Ενδιάμεσες Οικ. Καταστάσεις

View  

Διάθεση Αντληθέντων Κεφαλαίων

View
6M

Συνοπτικά Οικ. Στοιχεία 30/06/2005

View  

Ενδιαμέσεις Οικ. Καταστάσεις

View  

Διάθεση Αντληθέντων Κεφαλαίων 

View
9M

Συνοπτικά Οικ. Στοιχεία 30/09/2005

View  

Ενδιάμεσες Οικ. Καταστάσεις

View  

Διάθεση Αντληθέντων Κεφαλαίων

View
12M

Συνοπτικά Οικ. Στοιχεία 31/12/2005

View  

Ετήσιες Οικ. Καταστάσεις

View  

Διάθεση Αντληθέντων Κεφαλαίων

View
2004

             
               
3M

Συνοπτική Λογιστική Κατάσταση 31/03/2004

View            

Ενοποιημένη Λογιστική Κατάσταση

View
6M

Συνοπτική Λογιστική Κατάσταση 30/06/2004

View  

Ενοποιημένη Λογιστική Κατάσταση

View
9M

Συνοπτική Λογιστική Κατάσταση 30/09/2004

View  

Ενοποιημένη Λογιστική Κατάσταση

View
12M

Ισολογισμός 31/12/2004

View  

Ενοποιημένος Ισολογισμός

View