Επικοινωνία

2018

   

Eξαμηνιαία Οικoνομική Έκθεση                                                           

View
12M

Ετήσια Οικoνομική Έκθεση                                                           

View
     

 


2017

       

Eξαμηνιαία Οικoνομική Έκθεση                                                           

View
12M

Ετήσια Οικονομική Έκθεση

View
       

 


2016

           
6M

Eξαμηνιαία Οικoνομική Έκθεση

View
12M

Ετήσια Οικονομική Έκθεση

View
             
2015

           
               
3M

Στοιχεία και Πληροφορίες 31/03/2015

View  

Ενδιάμεσες Οικ. Καταστάσεις

View
6M

Στοιχεία και Πληροφορίες 30/06/2015

View  

Εξαμηνιαία Οικ. Έκθεση

View
9M

Στοιχεία και Πληροφορίες 30/09/2015

View  

Ενδιάμεσες Οικ. Καταστάσεις

View
12M

Στοιχεία και Πληροφορίες 31/12/2015

View  

Ετήσια Οικ. Έκθεση

View
2014

             
               
3M

Στοιχεία και Πληροφορίες 31/03/2014

View  

Ενδιάμεσες Οικ. Καταστάσεις

View
6M

Στοιχεία και Πληροφορίες 30/06/2014

View  

Εξαμηνιαία Οικ. Έκθεση

View

Στοιχεία και Πληροφορίες 30/09/2014

View  

Ενδιάμεσες Οικ. Καταστάσεις

View
12M

Στοιχεία και Πληροφορίες 31/12/2014

View  

Ετήσια Οικ. Έκθεση

View
2013

             
               
3M

Στοιχεία και Πληροφορίες 31/03/2013

View  

Ενδιάμεσες Οικ. Καταστάσεις

View
6M

Στοιχεία και Πληροφορίες 30/06/2013

View  

Εξαμηνιαία Οικ. Έκθεση

View
9M

Στοιχεία και Πληροφορίες 30/09/2013

View  

Ενδιάμεσες Οικ. Καταστάσεις

View
12M

Στοιχεία και Πληροφορίες 31/12/2013

View  

Ετήσια Οικ. Έκθεση

View
2012

             
               
3M

Στοιχεία και Πληροφορίες 31/03/2012

View  

Ενδιάμεσες Οικ. Καταστάσεις

View
6M

Στοιχεία και Πληροφορίες 30/06/2012

View  

Εξαμηνιαία Οικ. Έκθεση

View
9M

Στοιχεία και Πληροφορίες 30/09/2012

View  

Ενδιάμεσες Οικ. Καταστάσεις

View
12M

Στοιχεία και Πληροφορίες 31/12/2012

View  

Ετήσια Οικ. Έκθεση

View
2011

             
               
3M

Στοιχεία και Πληροφορίες 31/03/2011

View  

Ενδιάμεσες Οικ. Καταστάσεις

View
6M

Στοιχεία και Πληροφορίες 30/06/2011

View  

Εξαμηνιαία Οικ. Έκθεση

View
9M

Στοιχεία και Πληροφορίες 30/09/2011

View  

Ενδιάμεσες Οικ. Καταστάσεις

View
12M

Στοιχεία και Πληροφορίες 31/12/2011

View  

Ετήσια Οικ. Έκθεση

View
2010

             
               
3M

Στοιχεία και Πληροφορίες 31/03/2010

View  

Ενδιάμεσες Οικ. Καταστάσεις

View
6M

Στοιχεία και Πληροφορίες 30/06/2010

View  

Εξαμηνιαία Οικ. Έκθεση

View
9M

Στοιχεία και Πληροφορίες 30/09/2010

View  

Ενδιάμεσες Οικ. Καταστάσεις

View
12M

Στοιχεία και Πληροφορίες 31/12/2010

View  

Ετήσια Οικ. Έκθεση

View
2009

             
               
3M

Στοιχεία και Πληροφορίες 31/03/2009

View  

Ενδιάμεσες Οικ. Καταστάσεις

View
6M

Στοιχεία και Πληροφορίες 30/06/2009

View  

Εξαμηνιαία Οικ. Έκθεση

View
9M

Στοιχεία και Πληροφορίες 30/09/2009

View  

Ενδιάμεσες Οικ. Καταστάσεις

View
12M

Στοιχεία και Πληροφορίες 31/12/2009

View  

Ετήσια Οικ. Έκθεση

View
2008

             
               
3M

Στοιχεία και Πληροφορίες 31/03/2008

View  

Ενδιάμεσες Οικ. Καταστάσεις

View
6M

Στοιχεία και Πληροφορίες 30/06/2008

View  

Εξαμηνιαία Οικ. Έκθεση

View
9M

Στοιχεία και Πληροφορίες 30/09/2008

View  

Ενδιάμεσες Οικ. Καταστάσεις

View
12M

Στοιχεία και Πληροφορίες 31/12/2008

View  

Ετήσια Οικ. Έκθεση

View
2007

             
               
3M

Συνοπτικά Οικ. Στοιχεία 31/03/2007

View  

Ενδιάμεσες Οικ. Καταστάσεις

View
6M

Συνοπτικά Οικ. Στοιχεία 30/06/2007

View  

Ενδιάμεσες Οικ. Καταστάσεις

View
9M

Συνοπτικά Οικ. Στοιχεία 30/09/2007

View  

Ενδιάμεσες Οικ. Καταστάσεις

View
12M

Συνοπτικά Οικ. Στοιχεία 31/12/2007

View  

Ετήσιες Οικ. Καταστάσεις

View
2006

             
               
3M

Συνοπτικά Οικ. Στοιχεία 31/03/2006

View  

Ενδιάμεσες Οικ. Καταστάσεις

View
6M

Συνοπτικά Οικ. Στοιχεία 30/06/2006

View  

Ενδιάμεσες Οικ. Καταστάσεις

View
9M

Συνοπτικά Οικ. Στοιχεία 30/09/2006

View  

Ενδιάμεσες Οικ. Καταστάσεις

View
12M

Συνοπτικά Οικ. Στοιχεία 31/12/2006

View  

Ετήσιες Οικ. Καταστάσεις

View
2005

                     
                       
3M

Συνοπτικά Οικ. Στοιχεία 31/03/2005

View  

Ενδιάμεσες Οικ. Καταστάσεις

View  

Διάθεση Αντληθέντων Κεφαλαίων

View
6M

Συνοπτικά Οικ. Στοιχεία 30/06/2005

View  

Ενδιαμέσεις Οικ. Καταστάσεις

View  

Διάθεση Αντληθέντων Κεφαλαίων 

View
9M

Συνοπτικά Οικ. Στοιχεία 30/09/2005

View  

Ενδιάμεσες Οικ. Καταστάσεις

View  

Διάθεση Αντληθέντων Κεφαλαίων

View
12M

Συνοπτικά Οικ. Στοιχεία 31/12/2005

View  

Ετήσιες Οικ. Καταστάσεις

View  

Διάθεση Αντληθέντων Κεφαλαίων

View
2004

             
               
3M

Συνοπτική Λογιστική Κατάσταση 31/03/2004

View            

Ενοποιημένη Λογιστική Κατάσταση

View
6M

Συνοπτική Λογιστική Κατάσταση 30/06/2004

View  

Ενοποιημένη Λογιστική Κατάσταση

View
9M

Συνοπτική Λογιστική Κατάσταση 30/09/2004

View  

Ενοποιημένη Λογιστική Κατάσταση

View
12M

Ισολογισμός 31/12/2004

View  

Ενοποιημένος Ισολογισμός

View