Επιπρόσθετες Λύσεις Διαχείρισης Επενδύσεων
Επιπρόσθετες Επενδυτικές Λύσεις Insurance Investment Management

Insurance Investment Management

Αυτοματοποίηση των Επενδυτικών & Λογιστικών Διαδικασιών.

Οι εταιρείες πρέπει να είναι σε θέση να παρακολουθούν και να αναλύουν τις επενδύσεις τους και η επιλογή της κατάλληλης λύσης λογισμικού συμβάλλει σημαντικά στην επίτευξη της καλύτερης απόδοσης και διαχείρισης ενός risk-balanced χαρτοφυλακίου. Η επιλογή της κατάλληλης λύσης λογισμικού συμβάλλει σημαντικά στην επίτευξη της μέγιστης απόδοσης και διαχείρισης ενός risk-balanced χαρτοφυλακίου.

Η λύση Insurance Investment Management παρέχει την πλούσια λειτουργικότητα και την απαιτούμενη ευελιξία για επαγγελματική διαχείριση των financial assets, την παραγωγή λογιστικών εγγραφών με παράλλη συμμόρφωση στις κανονιστικές οδηγίες.

Έχει εξελιχθεί σε προτιμώμενη επιλογή στον κλάδο, με προηγμένη λειτουργικότητα για αυτοματοποίηση διαδικασιών και συμμόρφωση με τις πολιτικές της εταιρείας και το κανονιστικό πλαίσιο κάθε χώρας.

Επιπρόσθετες Επενδυτικές Λύσεις Family Offices

Family Offices

Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Family Offices.

Οι απαιτήσεις που δημιουργούνται από το χρηματοοικονομικό περιβάλλον οδηγούν στην εφαρμογή μιας οικονομικής και άμεσης προσέγγισης ειδικότερα όσον αφορά στις high-net-worth families. Οι Υπεύθυνοι Διαχείρισης Επενδύσεων ή Treasurers σε ένα Family ή Multi Family Office χρειάζονται εξειδικευμένες και προηγμένες λύσεις για την επίτευξη των επιχειρηματικών αναγκών, που μειώνουν τον χρόνο διαχείρισης μικροεργασιών ενώ προσφέρουν αυτοματοποίηση και ευελιξία στη λήψη πιο εμπεριστατωμένων αποφάσεων.

Η λύση Family Office προσφέρει στους Διαχειριστές Επενδύσεων ενός family office ολοκληρωμένη λειτουργικότητα για επαγγελματική παρακολούθηση και διαχείριση των επενδύσεων (είτε διαχειρίζονται εσωτερικά είτε έχουν ανατεθεί σε εξωτερικό συνεργάτη). Τα εξειδικευμένα υποσυστήματα και το πλήθος των λειτουργιών, επιτρέπουν την παροχή παραμετροποιήσιμων λύσεων, που ανταποκρίνονται στις εκάστοτε απαιτήσεις και καλύπτουν συγκεκριμένες επιχειρηματικές ανάγκες και αναφορές, οι οποίες σχετίζονται με τις λειτουργίες διαχείρισης επενδύσεων ενός Family Office.

Η λύση Family Office έχει επιλεγεί από πλήθος διεθνών family offices λόγω της πλούσιας και εξειδικευμένης λειτουργικότητας που επιτρέπει τη διαχείριση των επενδύσεων και επιτυγχάνει τους στόχους των επενδυτών αναφορικά με τη δημιουργία πρόσθετου πλούτου με ελάχιστο κίνδυνο.

Ανακαλύψτε τα προϊόντα

Ολοκληρωμένη Πλατφόρμα Διαχείριση Επενδύσεων

Axia Suite

Το Axia, είναι η βραβευμένη, web-based, omni-channel λύση για ολοκληρωμένη διαχείριση επενδύσεων

Ανακαλύψτε το προϊόν
Cloud-based Asset Management πλατφόρμα

Centevo Suite

Το Centevo Suite επιτρέπει στους Asset Managers να αυτοματοποιήσουν τις καθημερινές τους εργασίες

Ανακαλύψτε το προϊόν
Close X
Επικοινωνήστε μαζί μας
ESPA