Γενικές Συνελεύσεις

2023

Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης
Σχέδιο αποφάσεων Γενικής Συνέλευσης
Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου
Αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου T.Γ.Σ.
Έκθεση Πεπραγμένων Επιτροπής Ελέγχου
Σύνοψη αποφάσεων Γενικής Συνέλευσης
Έκθεση Ανεξαρτητων Μελών
Έκθεση Αποδοχών Χρήσης 2022

2022

Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης
Σχέδιο αποφάσεων Γενικής Συνέλευσης
Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου
Αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου T.Γ.Σ.
Έκθεση Πεπραγμένων Επιτροπής Ελέγχου
Σύνοψη αποφάσεων Γενικής Συνέλευσης
Έκθεση Ανεξαρτητων Μελών
Έκθεση Αποδοχών Χρήσης 2021

2021

Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης
Αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου T.Γ.Σ.
Βιογραφικά Σημειώματα Υποψηφίων Μελών Δ.Σ.
Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου
Έκθεση Πεπραγμένων Επιτροπής Ελέγχου
Σχέδιο αποφάσεων Γενικής Συνέλευσης
Έκθεση Αποδοχών Χρήσης 2020
Σχέδιο Πολιτικής Καταλληλότητας μελών Δ.Σ.
Σύνοψη αποφάσεων Γενικής Συνέλευσης
Απόσπασμα Πρακτικού Γενικής Συνέλευσης

2020

Τακτική Γενική Συνέλευση
Σύνοψη αποφάσεων Γενικής Συνέλευσης
Σχέδιο αποφάσεων Γενικής Συνέλευσης
Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου T.Γ.Σ.
Έντυπο για ψήφο εξ' αποστάσεως T.Γ.Σ.
Αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου T.Γ.Σ.
Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης
Έκτακτη Γενική Συνέλευση
Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης
Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης
Αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου Ε.Γ.Σ.
Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου Ε.Γ.Σ.
Σχέδιο αποφάσεων Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

2019

Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
Σχέδιο αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
Αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου Τ.Γ.Σ.
Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου Τ.Γ.Σ.
Αποφάσεις Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

2018

Αποφάσεις A’ επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
Αποφάσεις ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
Αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου Τ.Γ.Σ.
Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου Τ.Γ.Σ.
Σχέδιο αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

2017

Αποφάσεις ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
Αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου Τ.Γ.Σ.
Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου Τ.Γ.Σ.
Σχέδιο αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

2016

Αποφάσεις ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
Αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου Τ.Γ.Σ.
Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου Τ.Γ.Σ.
Σχέδιο αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

2015

Έκτακτη Γενική Συνέλευση
Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων
Σχέδιο Αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης
Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου ΕΓΣ
Αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου ΕΓΣ
Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης
Τακτική Γενική Συνέλευση
Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
Σχέδιο αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου Τ.Γ.Σ.
Αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου Τ.Γ.Σ
Αποφάσεις ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

2014

Έκτακτη Γενική Συνέλευση
Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων
Σχέδιο Αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης
Αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου ΕΓΣ
Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου ΕΓΣ
Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης
Τακτική Γενική Συνέλευση
Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης
Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου
Αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου
Σχέδιο Αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
Αποφάσεις ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

2013

Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης
Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου
Αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου
Δελτίο Παρουσίας
Σχέδιο Αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
Αποφάσεις ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

2012

Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης
Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου
Αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου
Σχέδιο Αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
Δελτίο Παρουσίας
Αποφάσεις ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

2011

Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης
Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου
Αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου
Αποφάσεις ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
Σχέδιο Αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2010
Close X
Επικοινωνήστε μαζί μας
ESPA