14.09.2022

Η Profile Software, διεθνής εταιρεία ανάπτυξης λογισμικού, ανακοινώνει ό,τι η Κεντρική Τράπεζα της Αιγύπτου (CBE) επέλεξε το Acumen.plus, το διεθνώς εφαρμοσμένο Σύστημα Διαχείρισης Διαθεσίμων (Treasury Management System), για την αποτελεσματική διαχείριση και βελτιστοποίηση των λειτουργιών της, με ταυτόχρονη συμμόρφωση και πλήρη γκάμα αναφορών για διαχείριση αποθεματικών και χρέους. Η πλατφόρμα θα εγκατασταθεί στα κεντρικά γραφεία του Καΐρου.

Η Κεντρική Τράπεζα της Αιγύπτου (CBE) στο Κάϊρο διαθέτει συνολικά 4 υποκαταστήματα που βρίσκονται σε 3 πόλεις. Ως ο μεγαλύτερος δημόσιος χρηματοπιστωτικός οργανισμός, εξυπηρετεί τη χώρα διατηρώντας τη σταθερότητα των τιμών. Έχοντας αυστηρές απαιτήσεις στους τομείς της συμμόρφωσης και παραγωγής αναφορών, αυξανόμενο όγκο συναλλαγών και δεδομένων, καθώς και εκτεταμένο εύρος χρηματοοικονομικών προϊόντων, το Σύστημα Διαχείρισης Κινδύνων και Διαθεσίμων αποτελεί ζήτημα υψίστης σημασίας για την CBE, επομένως, η έρευνα που διενεργήθηκε για την επιλογή του ήταν εκτεταμένη.

Κατόπιν μιας διεθνούς αξιολόγησης προμηθευτών, το Acumen.plus στοχεύει στην παροχή μιας πλήρως integrated και εκ των προτέρων παραμετροποιημένης λύσης διαθεσίμων στην Κεντρική Τράπεζα της Αιγύπτου. Η CBE αναζητούσε μια ενιαία πλατφόρμα και κεντρική βάση με παραμετροποιήσιμες ροές εργασίας που να επιτρέπουν την απρόσκοπτη και άμεση επεξεργασία (STP). Πρόκειται για προφανή ανάγκη ύπαρξης μιας ευέλικτης, διαμορφώσιμης, και αξιόπιστης μηχανής οριστικοποίησης των συναλλαγών και της λογιστικής τους, καθώς και μηχανισμών σε πραγματικό χρόνο σε όλους τους τομείς, συμπεριλαμβανομένων των API με παρόχους δεδομένων αγοράς.

Επιπλέον, η CBE παρουσίαζε την ανάγκη για μια εξατομικευμένη λύση Front-to-Back, δηλαδή για ολοκληρωμένες λειτουργίες διαθεσίμων από άκρο σε άκρο (end-to-end), συμπεριλαμβανομένων των συναλλαγών, της χρηματοδότησης ρευστότητας, της υποβολής εκθέσεων και της αντιστάθμισης κινδύνου, της παρακολούθησης του κινδύνου συναλλάγματος και επιτοκίων.

Το Acumen.plus υποστηρίζει όλες τις λειτουργίες που σχετίζονται με τη διαχείριση επενδυτικού χαρτοφυλακίου της CBE, των συναλλαγματικών διαθεσίμων της και των διαφόρων προγραμμάτων περιουσιακών στοιχείων βάσει των πολιτικών της.

Επιπλέον, μεταβαίνοντας σε μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα και βελτιστοποιώντας τις ροές εργασίας, η CBE θα μειώσει δραστικά το κόστος και την πολυπλοκότητα, επωφελούμενη έτσι από μια ασφαλή επεκτάσιμη τεχνολογία. Υιοθετώντας τη σύγχρονη τεχνολογία, η CBE θα διεξαγάγει τις δραστηριότητές της με ευελιξία, καλύπτοντας με τον βέλτιστο τρόπο τις τρέχουσες και μελλοντικές απαιτήσεις του Treasury της.

Το Acumen.plus έχει σχεδιαστεί κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να καλύπτει τις ανάγκες του σύγχρονου Treasurer, είτε σε Κεντρική είτε σε Εμπορική Τράπεζα και ενισχύεται σε τακτική βάση.