05.05.2023

Ο Όμιλος Profile παρουσίασε σήμερα στο πλαίσιο της ετήσιας ενημέρωσης αναλυτών και θεσμικών επενδυτών, τα οικονομικά αποτελέσματα της χρήσης 2022, τις εκτιμήσεις για το α’ τρίμηνο του 2023, τα προσεχή επενδυτικά σχέδια, καθώς και την εικόνα των διεθνών δραστηριοτήτων του, που αντιπροσωπεύουν περίπου το 70% των συνολικών πωλήσεων.

Συγκεκριμένα, παρουσιάστηκε η ανοδική πορεία των οικονομικών μεγεθών του Ομίλου, ως αποτέλεσμα της διεθνοποίησης, της συστηματικής επένδυσης σε ανάπτυξη λογισμικού, αλλά και της ευρύτερης αναδιοργάνωσης του, με ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού σε όλα τα επίπεδα, εντός και εκτός συνόρων. Η τάση αυτή ενισχύεται και από την ταχεία άνοδο του Χρηματοοικονομικού τομέα με διψήφια ποσοστά ανάπτυξης, όπου δημιουργούνται ευκαιρίες για υλοποίηση σύγχρονων λύσεων, καθώς επίσης και από τον ευρύτερο Δημόσιο τομέα στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού, όπου οι μέχρι σήμερα αναθέσεις ξεπερνούν τα € 100 εκατ., έχοντας προκηρυχθεί περίπου ο μισός προϋπολογισμός των έργων πληροφορικής και ψηφιοποιήσεων.

Βασικά οικονομικά μεγέθη για το 2022

Σε ενοποιημένο επίπεδο από συνεχιζόμενες δραστηριότητες (εξαιρώντας τον επιχειρηματικό κλάδο του Ticketing, ο οποίος μεταβιβάσθηκε το 2022), ο κύκλος εργασιών του Ομίλου Profile παρουσίασε αύξηση 30% και ανήλθε σε € 25,0 εκατ. σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2021. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην εξωστρέφεια του Ομίλου με νέες υλοποιήσεις έργων σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή, Ασία και Αμερική, καθώς ο Όμιλος διαθέτει πλέον παρουσία σε 48 χώρες.

Τα Κέρδη προ Τόκων, Φόρων και Αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε € 6,20 εκατ. έναντι € 5,15 εκατ. το 2021 ενώ το περιθώριο EBITDA διατηρήθηκε στα ικανοποιητικά επίπεδα του 26%, γεγονός που οφείλεται στην αυξημένη συνεισφορά των προϊόντων ιδίας ανάπτυξης, τα οποία αντιπροσωπεύουν το 95% του κύκλου εργασιών. Τα Κέρδη μετά Φόρων αυξήθηκαν κατά 60%, σε € 3,27 εκατ. από € 2,04 εκατ.

Η ισχυρή κερδοφορία δίνει τη δυνατότητα σημαντικών επενδύσεων σε Έρευνα και Ανάπτυξη, προκειμένου τα προϊόντα να διατηρούνται στην αιχμή της τεχνολογίας και να καλύπτουν τις διαρκώς εξελισσόμενες ανάγκες των πελατών.

Σε προϊοντικό επίπεδο, ο Όμιλος παρουσίασε το Finuevo Suite, την τραπεζική in-a-box πλατφόρμα νέας γενιάς που αποτελείται από το Finuevo Core και το Finuevo Digital. Το Finuevo Core αποτελεί τη μετεξέλιξη του κορυφαίου τραπεζικού συστήματος FMS.next, το οποίο συνδυάζει καινοτόμες και ευέλικτες λειτουργικότητες για Λογαριασμούς, Δάνεια, Κάρτες, Πληρωμές, κλπ., βασισμένο σε νέες τεχνολογίες, ενώ το Finuevo Digital παρέχει mobile-first προηγμένες Digital Banking εφαρμογές για τον τελικό χρήστη, αποτελώντας την εξέλιξη στην ψηφιακή τραπεζική.

Επιπλέον, παρουσιάστηκε η νέα πρωτοποριακή λύση Acumen.plus Loan Portfolio Management για μεγάλες επιχειρήσεις, ναυτιλιακές εταιρείες κ.α., παρέχοντας πλήρη υποστήριξη στον τομέα της διαχείρισης του δανειακού χαρτοφυλακίου, των διαθεσίμων (Treasury Management) και της διαχείρισης κινδύνου, με προηγμένες λειτουργικότητες.

Επίσης, υπήρξε σημαντική αναβάθμιση της βραβευμένης πλατφόρμας διαχείρισης επενδύσεων Axia Suite, για Εταιρείες Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, προσφέροντας front-to-back office λειτουργίες, οι οποίες καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες των επενδυτικών εταιρειών που διαχειρίζονται τα δικά τους αμοιβαία κεφάλαια.

Το σύστημα διαχείρισης κινδύνου για υπολογισμό κεφαλαιακών απαιτήσεων RiskAvert, αναβαθμίστηκε με την προσθήκη νέων λειτουργιών κάλυψης των εποπτικών απαιτήσεων για τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα (NPE Backstopping), καθώς και για τoν Επιτοκιακό Κίνδυνο στο Τραπεζικό Χαρτοφυλάκιο (IRRBB).

Ο Όμιλος διατηρεί την οικονομική ευρωστία του, με τον δείκτη δανεισμού/ίδια κεφάλαια στο 24% και δείκτη γενικής ρευστότητας στο 1,9x, απόρροια της αποτελεσματικής διαχείρισης κεφαλαίου κίνησης. Με αυτά τα δεδομένα η διοίκηση σκοπεύει να προτείνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, τη διανομή μερίσματος της τάξεως των € 975 χιλ., που αντιστοιχεί σε € 0,04 ανά μετοχή (μικτό ποσό).

Προοπτική του Ομίλου για το 2023

Όπως επισημάνθηκε κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, ο κύκλος εργασιών του Ομίλου για το α’ τρίμηνο του τρέχοντος έτους εμφάνισε άνοδο κατά 15% σε σχέση με το προηγούμενο έτος και εκτιμάται ό,τι για το σύνολο του έτους θα αυξηθεί περαιτέρω.

Οι συνεχείς και επιτυχημένες επενδύσεις του Ομίλου σε νέα προϊόντα του χρηματοοικονομικού τομέα, καθιστούν τη διοίκηση αισιόδοξη για το τρέχον έτος.

Παράλληλα, οι επενδύσεις του κράτους στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων και η ενεργή συμμετοχή του Ομίλου, με βάση την εμπειρία και την τεχνογνωσία ετών, δημιουργούν τις αντίστοιχες θετικές προσδοκίες στην περαιτέρω ανάθεση έργων σχετικού ενδιαφέροντος, οπότε και το σχετικό ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων εξελίσσεται αυξητικά με την πάροδο του χρόνου.

Ο τρίτος πόλος ανάπτυξης θα προέλθει από εξαγορές, όπου ο Όμιλος σχεδιάζει να επενδύσει σημαντικό μέρος των διαθεσίμων του, δημιουργώντας πολλαπλασιαστικές υπεραξίες για τους μετόχους του.

Τα ποσοστά ανάπτυξης και κερδοφορίας του Ομίλου Profile συγκαταλέγονται μεταξύ των κορυφαίων του κλάδου και αναμένεται να κινηθούν σε υψηλά επίπεδα για έκτη διαδοχική χρονιά, δημιουργώντας προοπτικές για διπλασιασμό των μεγεθών κατά την επόμενη τριετία.

 

Σχετικά με την Profile Software

Η Profile Software (www.profilesw.com) παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής στον χρηματοοικονομικό και ευρύτερο επιχειρηματικό χώρο του Ιδιωτικού και Δημοσίου τομέα, με γραφεία σε σημαντικά χρηματοοικονομικά κέντρα και παρουσία σε 48 χώρες στην Ευρώπη, Μέση Ανατολή, Ασία, Αμερική και Αφρική. Η Profile Software αναγνωρίζεται ως ένας αξιόπιστος συνεργάτης από διεθνείς εταιρείες συμβουλευτικών υπηρεσιών του κλάδου. Οι λύσεις της Profile Software επιτρέπουν στους οργανισμούς να ευθυγραμμίσουν τις επιχειρησιακές και τις τεχνολογικές τους στρατηγικές, παρέχοντας την απαραίτητη ευελιξία για να δρούν προληπτικά στις συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς. Ακολουθήστε την Profile Software στο LinkedIn.

Μείνετε ενημερωμένοι μέσω του Profile Software NewsRoom και μάθετε περισσότερα για τις κύριες τάσεις μέσα από την σελίδα Profile Software Resources.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με: Profile Software – Marketing Dpt. T: +30 210 9301200 | E: marketing@profilesw.com