11.04.2023

Στα πλαίσια της ορθής, έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 (παρ. 1 περίπτωση β΄) και 4.1.3.15.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει σήμερα (εφεξής «Κανονισμός»), η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE Α.Ε.» (εφεξής «Εταιρεία») ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο του έτους 2023:

• Ημερομηνία ανακοίνωσης και δημοσίευσης των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της χρήσεως 2022 (01.01.2022-31.12.2022), που συνετάγησαν βάσει των ΔΛΠ/ΔΠΧΠ: Τρίτη 11 Απριλίου 2023. Οι ως άνω Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) θα είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.profilesw.com, καθώς και στην ιστοσελίδα του Χ.Α. www. athexgroup.gr.

• Ημερομηνία Ετήσιας Ενημέρωσης Αναλυτών, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.15.2 του Κανονισμού, σχετικά με τα οικονομικά αποτελέσματα της χρήσεως 2021: Παρασκευή 5 Μαΐου 2023, στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών.

• Ημερομηνία Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων: Τρίτη 16 Μαΐου 2023

• Ημερομηνία αποκοπής Δικαιώματος Μερίσματος χρήσεως 2022: Δευτέρα, 3 Ιουλίου 2023

• Ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων Μερίσματος χρήσεως 2022: Τρίτη, 4 Ιουλίου 2023 (record date)

• Ημερομηνία Έναρξης Καταβολής Μερίσματος χρήσεως 2022 μέσω πιστωτικού ιδρύματος ή μέσω της Ε.Χ.Α.Ε.: Δευτέρα, 10 Ιουλίου 2023
Ειδικότερες λεπτομέρειες και τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τα ανωτέρω θα δοθούν με νεότερη ανακοίνωση της Εταιρείας σε μεταγενέστερη ημερομηνία.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες ή/και το περιεχόμενο του παρόντος Ημερολογίου, εφόσον ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό, με τροποποίηση του παρόντος, σύμφωνα με τα ειδικότερον οριζόμενα στον Κανονισμό.