ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας να εργαστείτε στην Profile Software (εφεξής, η «Εταιρεία»). Με τη συμπλήρωση της φόρμας και την αποστολή του βιογραφικού σας σημειώματος, μας δίνεται η δυνατότητα να εξετάσουμε τα στοιχεία του βιογραφικού σας και, εφόσον κρίνουμε ότι πληρούν τις τυπικές απαιτήσεις για κάποια θέση που η εταιρεία επιθυμεί να καλύψει, να επικοινωνήσουμε μαζί σας για την παροχή οποιασδήποτε άλλης απαιτούμενης πληροφορίας ή για να σας καλέσουμε για συνέντευξη.

Εγγυόμαστε ότι λαμβάνουμε όλα τα απαιτούμενα μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων που μας εμπιστεύεστε και συμμορφωνόμαστε πλήρως με το νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Η παρούσα Ενημέρωση σας εξηγεί αναλυτικά ποια δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε, τους σκοπούς της επεξεργασίας αυτής, τους αποδέκτες των δεδομένων σας, το χρόνο διατήρησης των δεδομένων σας και τα δικαιώματά σας σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

 

1. Ποια δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε

Όταν υποβάλλετε το βιογραφικό σας σημείωμα, συλλέγουμε και διατηρούμε στοιχεία σχετικά με την ταυτότητά σας (όπως όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, ημερομηνία γέννησης), στοιχεία επικοινωνίας (e-mail, τηλέφωνο, διεύθυνση κατοικίας), πληροφορίες σχετικά με την εκπαίδευσή σας (τίτλοι σπουδών, εκπαιδευτικά ιδρύματα), τις δεξιότητές σας (γλώσσες, γνώσεις υπολογιστών και δικτύων) και την επαγγελματική εμπειρία σας (προηγούμενοι εργοδότες, διάρκεια απασχόλησης, θέση), οποιαδήποτε άλλη πληροφορία περιλαμβάνεται στο βιογραφικό σας, πληροφορίες για την εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων (εάν εφαρμόζεται), καθώς και τις θέσεις και τους τομείς δραστηριοτήτων που σας ενδιαφέρουν.

2. Γιατί επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας

Όταν μας αποστέλλετε το βιογραφικό σας σημείωμα συλλέγουμε τα δεδομένα σας και τα επεξεργαζόμαστε για να εκτιμήσουμε τις εργασιακές ικανότητες και τις δεξιότητές σας και να εξετάσουμε την πιθανότητα συνεργασίας σας με την Εταιρεία μας. Η Εταιρεία προβαίνει στην απαιτούμενη επεξεργασία μόνο των απολύτως απαραίτητων προσωπικών σας δεδομένων και μόνο εφόσον έχετε παράσχει τη συγκατάθεσή σας. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας οποτεδήποτε. Σε αυτήν την περίπτωση, όμως, δε θα είμαστε σε θέση να εξετάσουμε την πιθανότητα της συνεργασίας σας με την Εταιρεία μας.

3. Ποιοι λαμβάνουν και επεξεργάζονται τα στοιχεία σας

Πρόσβαση στα στοιχεία σας μπορούν να έχουν μόνο κατάλληλα εξουσιοδοτημένοι εργαζόμενοί μας ή εξωτερικοί συνεργάτες μας που ενεργούν για λογαριασμό μας για τους ανωτέρω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας, παρέχοντάς μας υπηρεσίες πληροφορικής για την καταγραφή και αποθήκευση των στοιχείων σας.

4. Για πόσο χρόνο διατηρούμε τα δεδομένα σας

Όταν αποστέλλετε το βιογραφικό σας σημείωμα, η εταιρεία θα καταχωρήσει και θα διατηρήσει το βιογραφικό σας για πέντε (5) έτη από την ημερομηνία υποβολής του, εκτός εάν ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων σας. Θα διατηρήσουμε το βιογραφικό σας σημείωμα για τυχόν μελλοντικές θέσεις εργασίας που κρίνουμε ότι ταιριάζουν με τα επαγγελματικά προσόντα και την εμπειρία σας.

5. Τα δικαιώματά σας

Η Εταιρεία μας διασφαλίζει τα δικαιώματά σας σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και φροντίζει να σας διευκολύνει για να τα ασκήσετε. Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε:

  • Πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα και πληροφορίες σχετικά με το ποια δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε, τους σκοπούς της επεξεργασίας, τους αποδέκτες και τη διάρκεια της επεξεργασίας.
  • Διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων εάν αυτά είναι ανακριβή ή ελλιπή.
  • Διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις.
  • Περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων μόνο για συγκεκριμένους σκοπούς.
  • Φορητότητα των δεδομένων σας, δηλαδή να λάβετε τα δεδομένα που έχετε παράσχει σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο ή να ζητήσετε την απευθείας αποστολή τους σε τρίτο.
  • Να ανακαλέσετε οποιαδήποτε στιγμή τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της αυτοματοποιημένης επεξεργασίας τους. Στην περίπτωση αυτή, θα διακοπεί η επεξεργασία τους από εμάς, χωρίς αυτό να επηρεάζει τη νομιμότητα κάθε επεξεργασίας μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσής σας.

 

Εφόσον επιθυμείτε να ασκήσετε κάποιο από τα ανωτέρω δικαιώματα σας, παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε τη σχετική φόρμα την οποία μπορείτε να βρείτε εδώ, αποστέλλοντας τη στα στοιχεία επικοινωνίας που ακολουθούν.

Στοιχεία Επικοινωνίας ΥΠΔ:

Profile Software A.E

Λ. Συγγρού 199, 171 21, Αθήνα

email: dpo@profilesw.com

tel: +30 210 9301200

————————————————————————————————————————–

Τέλος, εάν θεωρείτε ότι παραβιάζονται τα δικαιώματά σας, έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).

Close X
Επικοινωνήστε μαζί μας