Επικοινωνία

Βασικά Χαρακτηριστικά

Πυλώνας 1. Ολοκληρωμένη Αξιολόγηση κινδύνου

Πλήρης κάλυψη των συμφώνων της Βασιλείας II/III και των κανονισμών του πλαισίου EU-CRD

Καθημερινή εκτέλεση υπολογισμών RWA για συγκεκριμένα χαρτοφυλάκια και βέλτιστη επίβλεψη εποπτικών κεφαλαίων

Εποπτικές αναφορές, συμπεριλαμβανομένων ενισχυμένων αναφορών που προκύπτουν από τα σύμφωνα της Βασιλείας II/III

Πυλώνας 2. Πλαίσιο Υποστήριξης Λήψης Αποφάσεων

Stress Testing και πολύ-επίπεδη what-if ανάλυση

Δυνατότητα εφαρμογής sensitivity shocks και αναλύσεων σεναρίων μέσω idiosyncratic, systemic και συνδυαστικών προσεγγίσεων

Αναλυτικές αναφορές για τον κίνδυνο συγκέντρωσης

Πυλώνας 3. Εποπτική Διαφάνεια

Εμπεριστατωμένες αναφορές που σχετίζονται με τον Πυλώνα 3, με βάση το σύμφωνο της Βασιλείας

Ετήσιες δημοσιεύσεις αξιολόγησης και παραμετροποιήσιμες εκθέσεις διαχείρισης

IFRS 9: Ολοκληρωμένη προσέγγιση

Ενοποιημένο μοντέλο διαχείρισης δεδομένων κινδύνου

Οικονομικές Αναφορές: Ισολογισμός και ενέργειες για την διαχείριση κινδύνου 

Μεθοδολογία Modeling, σε συμμόρφωσή με το IFRS 9

Διαχείριση πολλαπλών σεναρίων

Sensitivity αναλύσεις και

Υπολογισμός επιτοκίου

XBRL

Ολοκληρωμένη υποστήριξη XBRL λειτουργιών

Οφέλη

Αποδεδειγμένη εμπειρία υλοποίησης έργων Βασιλείας ΙΙ / ΙΙΙ

Δοκιμασμένο εργαλείο ETL, datamart και MIS αναφορών

Ανοικτή αρχιτεκτονική – μηχανή παραμετροποιήσιμων αναφορών και υπολογισμών

Αναφορές με βάση την εποπτική ανάγκη και κανονιστική συμμόρφωση

Εύχρηστο και φιλικό προς το χρήστη interface

Ενιαία πλατφόρμα λειτουργίας

Δυνατότητα ελέγχου και διαφάνειας

Αποτελεσματική διαχείριση κόστους κινδύνου 

Ολοκληρωμένη κάλυψη αναφορικά με τις απαιτήσεις σε IFRS 9 προστατεύοντας την επιχειρήση

Λύσεις

Γιατί να επιλέξετε το RiskAvert;

Το RiskAvert συνδυάζει την πιο ολοκληρωμένη και ευέλικτη λειτουργικότητα με προηγμένη τεχνολογικά  δυνατότητα διασυνδέσεων και ανοιχτή αρχιτεκτονική. Πρόκειται για ένα συνδυασμό που προσφέρει  δυναμική και ευελιξία, η οποία καλύπτει αποτελεσματικά τις απαιτητικές και συνεχώς εξελισσόμενες ανάγκες κανονιστικής συμμόρφωσης .