Επικοινωνία

Capital Management (Basel II/III)

Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα αντιμετωπίζουν αυξημένες πιέσεις για συμμόρφωση στις κανονιστικές οδηγίες καθώς και για επίτευξη των στόχων τους εντός συγκεκριμένου χρόνου. Επιπλέον, η βελτιστοποίηση του Οκονομικού Κεφαλαίου και Κερδοφορίας αποτελούν παράγοντες διαφοροποίησης για τις ίδιες της τράπεζες. 

Read more

Governace Risk & Compliance (GRC)

Η μέτρηση των διαφόρων κινδύνων και ειδικότερα του λειτουργικού, είναι πλέον απαραίτητο να γίνεται μέσω μιας διαδικασίας, η οποία προσφέρει συγκροτημένη παρακολούθηση, αξιολόγηση και ανάθεση ελέγχου διαχείρισης των λειτουργικών κινδύνων, ώστε να εφαρμόζονται σε όλο τον οργανισμό με τη δημιουργία αναφορών για τυχόν λάθη ή παραλήψεις.

Read more

Market Risk (VaR)

Ο κίνδυνος απωλειών σε θέσεις που προκύπτουν από μεταβολές στις τιμές της αγοράς είναι κάτι που πρέπει να υπολογίζεται και να παρακολουθείται σε συχνή βάση. Regulatory compliance, forecast values at risk, scenario analysis και specialised calculation models είναι μόνο μερικές από τις λειτουργίες που μια Τράπεζα πρέπει να εκτελεί διαθέτοντας τη σχετική λύση.

Read more

Anti-Money Laundering (AML/CTF)

Τα δεδομένα της εποχής απαιτούν από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να παρακολουθούν και να διερευνούν τη διακίνηση κεφαλαίων προκειμένου να προστατευτούν από επιζήμιες για τη φήμη τους καταθέσεις ή ακόμα και αναλήψεις. Η Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (Anti Money Laundering) αποτελεί μια σημαντική λειτουργία για τους Διευθυντές Κανονιστικής Συμμόρφωσης (Compliance managers) οι οποίοι επιθυμούν μια ολοκληρωμένη λύση για την έρευνα, την παρακολούθηση και την αναφορά κάθε δραστηριότητας ύποπτης ή μη που σχετίζεται με καταθετικούς λογαριασμούς.

Read more

Asset Liability Management (ALM)

Οι διαδικασίες και η ευθύνη διαχείρισης Ενεργητικού / Παθητικού και Ρευστότητας καθοδηγείται από τις επίσημες οδηγίες καθώς και τις εσωτερικές πολιτικές του οργανισμού. Η διασφάλιση πρότυπων ισολογισμών, οι αξιολογήσεις risk profile, η διαχείριση κινδύνου ρευστότητας, η μέτρηση και η διαχείριση της απόδοσης μηδενικού κινδύνου και των «what-if» σεναρίων αποτελούν βασικούς άξονες για βελτιστοποίηση εργασιών κυρίως για τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς.

Read more

Funds Transfer Pricing (FTP)

Οι τράπεζες χρειάζονται αξιόπιστες, διαφανείς και αποτελεσματικές διαδικασίες για τη διαχείριση του Funds Transfer Pricing (FTP). Με το παραδοσιακό πλέον μοντέλο να μην είναι επαρκές, είναι απολύτως απαραίτητο για τη σωστή τιμολόγηση των εμπορικών προϊόντων της Τράπεζας, την αξιολόγηση των επιδόσεων και την οργανωτική στρατηγική να υπάρχει μια καλή μέθοδο υπολογισμού τιμών μεταφοράς κεφαλαίων.

Read more

Γιατί να επιλέξετε το Risk & Compliance από την Profile Software;

Η ομάδα της Profile Software έχει εκτεταμένη εμπειρία σε έργα Risk & Compliance που υλοποιούνται σε μεγάλες Τράπεζες στηv Ελλάδα και θυγατρικές τους στο εξωτερικό. Τα συγκεκριμένα έργα χειρίζονται ευαίσθητα δεδομένα με ακρίβεια, ενώ παραμετροποιημένες και εξατομικευμένες λύσεις υλοποιήθηκαν εντός χρόνου και κόστους. Αυτή η μεγάλης κλίμακας μοναδική τεχνογνωσία μας καθιστά κορυφαίο υλοποιητή που εκπληρώνει επιτυχώς τις απαιτήσεις Risk & Compliance .