17.03.2022

Η Profile Software, διεθνής εταιρεία ανάπτυξης λογισμικού, παρουσιάζει τη νέα αναβαθμισμένη έκδοση του RiskAvert, με την προσθήκη νέων λειτουργιών κάλυψης των εποπτικών απαιτήσεων για τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα (NPE Backstopping), καθώς και για τoν Επιτοκιακό Κίνδυνο στο Τραπεζικό Χαρτοφυλάκιο (IRRBB).

Το RiskAvert, η ολοκληρωμένη πλατφόρμα διαχείρισης κινδύνων για την κεφαλαιακή επάρκεια, αναβαθμίστηκε για να ενσωματώσει την ενότητα NPE Prudential Backstop που επιτρέπει στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να πληρούν τις κανονιστικές απαιτήσεις για τον υπολογισμό και την αναφορά ελάχιστων ζημιών από NPEs.

Η νέα έκδοση, καλύπτει πλήρως τον υπολογισμό του ελάχιστου ποσού κάλυψης ζημιών για Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα (NPEs), σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/630. Καλύπτει επίσης όλες τις σχετικές απαιτήσεις εποπτικών αναφορών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΒΑ).

Οι εποπτικοί κανόνες για το «Prudential Backstop» ορίζουν ένα δεσμευτικό επίπεδο κάλυψης ελάχιστων ζημιών, το οποίο οι τράπεζες πρέπει να διαθέσουν ως εποπτικό κεφάλαιο για νέα δάνεια που καθίστανται μη εξυπηρετούμενα μετά την εφαρμογή του συγκεκριμένου κανονισμού (Απρίλιος 2019).

Επιπλέον, η νέα έκδοση του RiskAvert καλύπτει τις εποπτικές απαιτήσεις για τον Επιτοκιακό Κίνδυνο στο Τραπεζικό Χαρτοφυλάκιο (IRRBB). Η νέα έκδοση του IRRBB ενσωματώνει τις πλέον πρόσφατες αλλαγές που βρίσκονται υπό οριστικοποίηση (Απρίλιος 2022) και πρόκειται να τεθούν σε εφαρμογή το επόμενο έτος. Με τις επικείμενες αλλαγές εισάγονται μεθοδολογίες υπολογισμού του NII (Καθαρά Έσοδα από τόκους) οι οποίες διαφέρουν από αυτές του EVE (Οικονομική Αξία Ιδίων Κεφαλαίων), καθώς και η απλοποιημένη τυποποιημένη προσέγγιση.

Με τις νέες λειτουργικότητες, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στην Ευρωζώνη θα μπορούν να ανταποκριθούν ακόμη πιο αποτελεσματικά στις απαιτήσεις του κανονιστικού πλαισίου CRR/CRD ενισχύοντας τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες. Το RiskAvert έχει αναπτυχθεί για να βοηθήσει τους τραπεζικούς οργανισμούς να επιτύχουν τους παραπάνω στόχους μέσω μιας αυτοματοποιημένης και ευέλικτης πλατφόρμας.