Πιστοποιήσεις ISO

Είμαστε υπερήφανοι για την κατάκτηση 5 πιστοποιήσεων ISO, επιβεβαιώνοντας στους μετόχους και τα ενδιαφερόμενα μέρη της εταιρείας, τη διαρκή αναζήτηση της αριστείας και της εφαρμογής των καλύτερων επιχειρησιακών πρακτικών και προτύπων ποιότητας.

Το ISO 9001:2015 διασφαλίζει την ενδεδειγμένη ποιότητα τόσο στην κατασκευή λογισμικού και τις σχετικές παρεμφερείς διαδικασίες (δοκιμές, έλεγχοι, κτλ.), όσο και στις λοιπές δραστηριότητες μίας εταιρείας πληροφορικής, όπως στο σχεδιασμό μεταφοράς δεδομένων (data migration), ψηφιακής καταγραφής (digital recording) και λειτουργικής υποστήριξης σε ready-made και εξειδικευμένες λύσεις προϊόντων λογισμικού, ακολουθώντας τα διεθνή πρότυπα. Η Profile διατηρεί τη συγκεκριμένη πιστοποίηση αδιαλείπτως επί σχεδόν 20 έτη.

ISO 14001:2015 διασφαλίζει ότι η Profile δύναται να σχεδιάσει, να αναπτύξει και να υποστηρίξει όλες τις λειτουργίες της, αναλαμβάνοντας με συνέπεια τις περιβαλλοντικές της υποχρεώσεις, συμβάλλοντας έτσι στην περιβαλλοντική βιωσιμότητα.

ISO 22301:2012 θέτει τις προϋποθέσεις για την διαχείριση της Συνέχισης Επιχειρησιακών Δραστηριοτήτων (Business Continuity Management Systems) για όλες τις λειτουργίες της εταιρείας, διασφαλίζοντας ομαλή και απρόσκοπτη δραστηριότητα, κάτω από οποιεσδήποτε απρόβλεπτες συνθήκες.

Η ανανέωση του ISO 27001:2013 διασφαλίζει τη συμμόρφωση στα διεθνή πρότυπα σε ότι αφορά στη διαχείριση της «ασφάλειας των πληροφοριών», (Information Security), ως προς τους κινδύνους που σχετίζονται με την πληροφορία και διαχείριση δεδομένων. Η σχετική μεθοδολογία αποφέρει ασφαλή διαχείριση και προστασία των δεδομένων, τόσο για την εταιρεία όσο και για τους πελάτες της, με την εφαρμογή ειδικών πρωτόκολλων και διαδικασιών, που δημιουργούν υψηλό βαθμό εμπιστοσύνης μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών.

ISO/IEC 27701:2019 διασφαλίζει την συμμόρφωση σε διεθνή πρότυπα για Privacy Information Management System (PIMS). Η προέκταση του ISO/IEC 27001 Information Security Management και ISO/IEC 27002 Security Controls, παραθέτει τα πρότυπα για προστασία της ιδιωτικότητας, βοηθώντας να τεθούν ισχυρές διαδικασίες διαχείρισης δεδομένων.

Close X
Επικοινωνήστε μαζί μας