17.09.2021

Η Profile Software, διεθνής εταιρεία ανάπτυξης λογισμικού παρουσιάζει τη νέα έκδοση του RiskAvert, της κορυφαίας πλατφόρμας διαχείρισης κινδύνου για προηγμένο υπολογισμό κεφαλαιακών απαιτήσεων και την παραγωγή των σχετικών αναφορών βάσει του εποπτικού πλαισίου της Βασιλείας (EU CRR/CRD – Capital Requirement Regulation / Capital Requirement Directive) εξασφαλίζοντας ολοκληρωμένη κάλυψη των Ευρωπαϊκών οδηγιών.

Το RiskAvert έχει εμπλουτιστεί σημαντικά ώστε να επιτρέπει στα χρηματοοικονομικά ιδρύματα να διαχειρίζονται επιτυχώς ένα δυναμικά εξελισσόμενο κανονιστικό πλαίσιο, προσφέροντας ολοκληρωμένη κάλυψη για τον Πιστωτικό Κίνδυνο και το Λειτουργικό Κίνδυνο, τον Κίνδυνο Ρευστότητας (LCR & NSFR) και τον Δείκτη Μόχλευσης (Leverage Ratio). Ως πλήρως εξελισσόμενη διεθνή πλατφόρμα διαχείρισης κινδύνου το RiskAvert προσφέρει τώρα νέα ανταγωνιστική δυνατότητα συμφωνίας των δεδομένων με τη Λογιστική (Risk vs Accounting reconciliation), αυτοματοποιημένη ενσωμάτωση χειρόγραφων προσαρμογών καθώς και πλήρη υποστήριξη του πλαισίου Μ.Χ.Α. (Μεγάλα Χρηματοδοτικά Ανοίγματα). Επίσης, υποστηρίζει τις απαιτήσεις των Πυλώνων ΙΙ και ΙΙΙ. Με το συνεχή εμπλουτισμό της πλατφόρμας οι οργανισμοί που το αξιοποιούν μπορούν να απολαμβάνουν πλήρη συμμόρφωση με υφιστάμενες και μελλοντικές απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενώ οι χρήστες πραγματοποιούν πιο εύκολα τις εργασίες τους.

Συγκεκριμένα, στην τελευταία έκδοση το RiskAvert ενσωματώνει πλήρως τις απαιτήσεις της CRR2 προσφέροντας ολοκληρωμένη κάλυψη στις ανάγκες των σύγχρονων χρηματοπιστωτικών οργανισμών. Η πλατφόρμα καλύπτει τις νέες προσεγγίσεις για τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων Κινδύνου Αντισυμβαλλομένου, τις νέες μεθοδολογίες για τον υπολογισμό κεφαλαιακών απαιτήσεων έναντι ανοιγμάτων σε Αμοιβαία Κεφάλαια και τις αλλαγές στο πλαίσιο των Μ.Χ.Α. Επίσης βρίσκεται σε πλήρη συμμόρφωση με την τρίτη έκδοση (3.0) εποπτικών αναφορών, της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής. Με την συγκεκριμένη αναβάθμιση, εξασφαλίζεται από τον οργανισμό η ολοκληρωμένη παρακολούθηση των αναγκών και κάλυψη τους για τις εξελισσόμενες απαιτήσεις του σύγχρονου CFO και Risk Officer ώστε να λαμβάνονται πιο ασφαλείς και εμπεριστατωμένες αποφάσεις.

Επιπλέον, το RiskAvert προσφέρει εντελώς αναβαθμισμένο User Interface καθώς και σημαντικές αναβαθμίσεις που βελτιώνουν την απόδοση του συστήματος ώστε να επιτυγχάνεται η πλέον ασφαλής και γρήγορη εκτέλεση των παραγωγικών διαδικασιών.

Οι νέες δυνατότητες εγγυόνται τη συμμόρφωση που απαιτείται με τις επιταγές των εποπτικών αρχών, ενώ το σύστημα επιτρέπει εκτέλεση των εργασιών γρήγορα και αποτελεσματικά. Οι συνεχείς εξελίξεις στο κανονιστικό πλαίσιο απαιτούν τη στενή παρακολούθησή του, αλλά και διαρκείς αναπροσαρμογές των συστημάτων. Το RiskAvert διασφαλίζει τα πιστωτικά ιδρύματα έναντι της συγκεκριμένης ανάγκης, με παράλληλη εξοικονόμηση πολύτιμου χρόνου, ανθρώπινων και υλικών πόρων.