12.04.2024

Ο Όμιλος Profile  παρουσιάζει τα οικονομικά αποτελέσματα για το 2023, στα οποία εμφανίζεται για έκτη συνεχόμενη χρονιά, ισχυρή ανάπτυξη εντός και εκτός συνόρων, με σημαντική αύξηση πωλήσεων και κερδοφορίας, σε ποσοστά που κινούνται στο 20%.

Μέσα στο έτος έκλεισαν συμφωνίες με 45 οργανισμούς σε 12 διαφορετικές χώρες, που απέφεραν νέες πωλήσεις από άδειες λογισμικού, συνδρομές, υπηρεσίες και έργα, σε όλους τους τομείς της δραστηριότητας, ενώ το ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων και τα επαναλαμβανόμενα έσοδα που θα υλοποιηθούν την επόμενη τριετία ανέρχονται σε 120 εκατ. ευρώ.

Σε ενοποιημένο επίπεδο ο κύκλος εργασιών του Ομίλου Profile παρουσίασε αύξηση 20% και ανήλθε σε € 30,1 εκατ. έναντι € 25,0 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2022. Τα Κέρδη προ Τόκων, Φόρων και Αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε € 7,33 εκατ. έναντι € 6,20 εκατ. το 2022, τα Κέρδη προ Φόρων αυξήθηκαν κατά 34% σε € 5,13 εκατ. από € 3,83 εκατ., ενώ τα Κέρδη μετά Φόρων αυξήθηκαν κατά 18% σε € 3,85 εκατ. από € 3,27 εκατ.

Σημειώνεται ότι τα αναμορφωμένα EBITDA του Ομίλου Profile, χωρίς την επίπτωση έκτακτων και μη επαναλαμβανόμενων γεγονότων (όπως για παράδειγμα η λογιστική απεικόνιση των δικαιωμάτων προαίρεσης μετοχών στα στελέχη του Ομίλου, η απομείωση goodwill και οι προβλέψεις κατά IFRS-9), ανήλθαν σε € 8,48 εκατ. το 2023 από € 6,84 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2022, αυξημένα κατά 24%.

Αντίστοιχα, τα αναμορφωμένα Κέρδη μετά Φόρων (εξαιρουμένων των προαναφερθέντων έκτακτων και μη επαναλαμβανόμενων γεγονότων, καθώς και των αποσβέσεων της αποτίμησης άυλων στοιχείων ενεργητικού των εξαγοραζόμενων εταιρειών) ανήλθαν σε € 5,45 εκατ. από € 4,47 εκατ., αυξημένα κατά 21%.

H ρευστότητα του Ομίλου παρέμεινε σε ικανοποιητικά επίπεδα, με συνολικά χρηματικά διαθέσιμα στο τέλος του 2023 στα € 12,2 εκατ. Επιπλέον, ο Όμιλος Profile διατήρησε την οικονομική ευρωστία του, με τον δείκτη δανεισμού/ίδια κεφάλαια στο 19% και δείκτη γενικής ρευστότητας στο 1,6x, απόρροια της αποτελεσματικής διαχείρισης κεφαλαίου κίνησης, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη χρηματοδότηση του επενδυτικού πλάνου του Ομίλου, έναντι των προκλήσεων του ευμετάβλητου οικονομικού περιβάλλοντος.

Κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους, ο Όμιλος παρουσίασε πολυάριθμες νέες λύσεις και αναβαθμίσεις  των υφιστάμενων, που οδηγούν σε ανάληψη νέων έργων από μεγάλες τράπεζες στο εξωτερικό, στη σταθερή προτίμηση των πελατών, καθώς και στην ανάληψη εξειδικευμένων έργων του ελληνικού Δημοσίου, όπου διαμορφώνονται πλέον πολύ σημαντικές προοπτικές ισχυρής ανάπτυξης των μεγεθών του Ομίλου κατά τα επόμενα χρόνια.

Ο Όμιλος Profile έλαβε νέες διακρίσεις τόσο σε επίπεδο ομίλου όσο και σε επίπεδο λύσεων. Συγκεκριμένα, σε επίπεδο ομίλου βραβεύτηκε στα Digital Finance Awards ως Digital Banking Provider of the Year, στα Bite Awards για τη Σημαντική Ανάπτυξη που έχει τα τελευταία χρόνια και στα Επιχειρηματικά Βραβεία ΧΡΗΜΑ για την Καινοτομία.

Επιπλέον, σε επίπεδο λύσεων υπήρξαν σημαντικές διακρίσεις για τις λύσεις Investment Management (Axia) και Digital Banking (Finuevo) από αναλυτές και φορείς όπως: Gartner, Forrester, IBS Intelligence, Digital Finance Awards, Finance Derivative, International Investor, International Business Magazine και Fund Awards.

Σε προϊοντικό επίπεδο, ο Όμιλος Profile προώθησε τη διάθεση των λύσεων Digital και Core Banking ως SaaS μέσω της AWS, επιτρέποντας στους πελάτες να επωφεληθούν από τη δύναμη του cloud για να μετασχηματίσουν πλήρως τις τραπεζικές τους λειτουργίες.

Παράλληλα, η Profile Centevo, θυγατρική του Ομίλου Profile, παρουσίασε την αναβαθμισμένη πλατφόρμα Centevo Suite. Επιπλέον, υλοποίησε τη συνδεσιμότητα SWIFT με την AWS, σηματοδοτώντας ένα τεχνολογικό ορόσημο και ενισχύοντας τη θέση της στην αγορά. Επίσης, ολοκλήρωσε τη μετάβαση της σε μια ανεξάρτητη λύση στο cloud της AWS.

Όσον αφορά τη δραστηριότητα στον τομέα του Δημοσίου, υλοποιούνται απρόσκοπτα αναληφθέντα έργα μεταξύ των οποίων το My TEKA App του νέου ταμείου ΤΕΚΑ, οι τηλεδίκες για το Υπουργείο Δικαιοσύνης, η Ενιαία Θυρίδα για την ΑΑΔΕ, η ψηφιοποίηση φακέλων δανειοληπτών για το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠΔ), το Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς για το Υπουργείο Εσωτερικών, το e-school για το Υπουργείο Παιδείας, η ψηφιοποίηση φακέλων ασύλου για το Υπουργείο Μετανάστευσης, η ψηφιοποίηση Υποθηκοφυλακείων για το Εθνικό Κτηματολόγιο, η αποηχογράφηση πρακτικών για το Υπουργείο Δικαιοσύνης, κ.α..

Η ισχυρή και υγιής οικονομική θέση του Ομίλου Profile, επιτρέπει την απρόσκοπτη υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος που εστιάζει στην περαιτέρω ανάπτυξη σε έργα χρηματοοικονομικού τομέα, την ενίσχυση της παρουσίας στα σύνθετα και μεγάλης κλίμακας έργα του ελληνικού Δημοσίου και στην περαιτέρω εφαρμογή της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI). Χαρακτηριστικά, η νέα λύση AI.Adaptive, που είναι λειτουργική με τις Fintech πλατφόρμες του Ομίλου, αποτελεί το επόμενο βήμα στην εξέλιξη των υφιστάμενων λύσεων.

Με τα ανωτέρω δεδομένα, η Διοίκηση του Ομίλου εκτιμά ότι, εφόσον δεν επιβαρυνθεί η γενικότερη γεωπολιτική και μακροοικονομική κατάσταση, το 2024 αναμένεται να επιταχυνθεί σημαντικά η ανάπτυξη του, στην εγχώρια αλλά και στη διεθνή αγορά, δημιουργώντας προοπτικές για διπλασιασμό των μεγεθών κατά την επόμενη τριετία.