11.12.2020

Η Profile Ανώνυμος Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Πληροφορικής σε συνέχεια επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με αριθμό πρωτοκόλλου 2503/18.11.2020 η οποία κοινοποιήθηκε σε όλους τους εκδότες με κινητές αξίες εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στη ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα βασικά οικονομικά μεγέθη γ’ τριμήνου 2020, καθώς και τις εξελίξεις στο τομέα δραστηριοποίησης της.

Οι ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου ανήλθαν σε Ευρώ 2,84 εκατ. κατά το γ’ τρίμηνο 2020 και σε Ευρώ 9,69 εκατ. κατά την περιόδο 01.01.2020-30.09.2020 έναντι Ευρώ 2,43 εκατ. και Ευρώ 10,04 εκατ. κατά τις αντίστοιχες περιόδους της χρήσης 2019, παρουσιάζοντας μεταβολή 17% και -3,5% αντιστοίχως.

Τα ενοποιημένα κέρδη του Ομίλου προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων (EBIT) ανήλθαν σε Ευρώ 0,16 εκατ. κατά το γ’ τρίμηνο 2020 και Ευρώ 0,87 εκατ. κατά την περιόδο 01.01.2020-30.09.2020 έναντι Ευρώ 0,14 εκατ. και Ευρώ 1,17 εκατ. κατά τις αντίστοιχες περιόδους της χρήσης 2019, παρουσιάζοντας μεταβολή 14% κατά το γ΄τρίμηνο 2020 έναντι της αντίστοιχης περιόδου της χρήσης 2019.

Τα ενοποιημένα κέρδη του Ομίλου προ Φόρων, Χρηματοδοτικων, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε Ευρώ 0,66 εκατ. κατά το γ’ τρίμηνο 2020 και Ευρώ 2,53 εκατ. κατά την περίοδο 01.01.2020-30.09.2020 έναντι Ευρώ 0,63 εκατ. και Ευρώ 2,73 εκατ.  κατά τις αντίστοιχες περιόδους της χρήσης 2019, παρουσιάζοντας μεταβολή  κατά 5% και -7,3% αντιστοίχως.

Ο δανεισμός του Ομίλου Profile κατά την 30/09/2020 ανήλθε στα Ευρώ 4,38 εκατ. , έναντι Ευρώ 4,17 εκατ. που ανερχόταν κατά την 31/12/2019.

Το σύνολο των χρηματικών διαθεσίμων και βραχυπρόθεσμων επενδύσεων του Ομίλου Profile κατά την 30/09/2020 ανήλθαν στα Ευρώ 15,4 εκατ. , έναντι Ευρώ 15,05 εκατ.  κατά την 31/12/2019.

Τα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου  Profile την 30/09/2020 ανήλθαν στα Ευρώ 20,67 εκατ., έναντι Ευρώ 19,73 εκατ.  κατά την 31/12/2019.

Η πανδημία Covid-19 που έχει ως αποτέλεσμα την παγκόσμια αβεβαιότητα και αναταραχή  της αγοράς καθώς και την λήψη έκτακτων περιοριστικών μέτρων σε παγκόσμιο επίπεδο, δεν επηρέασε σε σημαντικό βαθμό τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου κατά το εννεάμηνο του 2020. Οι εταιρείες του Ομίλου προσαρμόστηκαν άμεσα στις νέες ιδιαίτερες συνθήκες ανάλογα με την χώρα δραστηριοποίησης τους και η Διοίκηση λαμβάνει διαρκώς όλα τα απαραίτητα μέτρα για την διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας όλων των τμημάτων με κύριο γνώμονα την εξυπηρέτηση των πελατών του Ομίλου και παράλληλα την προστασία και ασφάλεια των εργαζομένων και των συνεργατών του. Με βάση τα έως τώρα δεδομένα και τις εξελίξεις αναφορικά με την αντιμετώπιση της νόσου στο προσεχές μέλλον καθώς και τη διαρκή και έντονη επισκόπηση της Διοίκησης στις προτάσεις και εισηγήσεις των αρμόδιων φορέων, υπάρχει η πεποίθηση ότι η πανδημία δεν θα επηρεάσει σημαντικά την πορεία του Ομίλου.