21.01.2021

Η Profile Software, διεθνής εταιρεία ανάπτυξης λογισμικού, ανακοινώνει την επιτυχή πιστοποίηση κατά ISO, από καταξιωμένες εταιρείες πιστοποιήσεων. Η εταιρεία ανανέωσε τα πιστοποιητικά που ήδη διαθέτει ISO 9001:2015 και 27001:2013, ενώ απέκτησε τις νέες πιστοποιήσεις για 22301:2012 και 14001:2015, με σκοπό να προσφέρει στους πελάτες της ολοκληρωμένες και αξιόπιστες υπηρεσίες. Η εταιρεία ανανέωσε τα πιστοποιητικά που ήδη διαθέτει ISO 9001:2015 και 27001:2013, ενώ απέκτησε τις νέες πιστοποιήσεις για 22301:2012 και 14001:2015, με σκοπό να προσφέρει στους πελάτες της ολοκληρωμένες και αξιόπιστες υπηρεσίες.

Ειδικότερα, το ISO 22301:2012 θέτει τις προϋποθέσεις για την διαχείριση της Συνέχισης Επιχειρησιακών Δραστηριοτήτων (Business Continuity Management Systems) για όλες τις λειτουργίες της εταιρείας, διασφαλίζοντας ομαλή και απρόσκοπτη δραστηριότητα, κάτω από οποιεσδήποτε απρόβλεπτες συνθήκες.

Η ανανέωση του ISO 27001:2013 διασφαλίζει τη συμμόρφωση στα διεθνή πρότυπα σε ότι αφορά στη διαχείριση της «ασφάλειας των πληροφοριών», (Information Security), ως προς τους κινδύνους που σχετίζονται με την πληροφορία και διαχείριση δεδομένων. Η σχετική μεθοδολογία αποφέρει ασφαλή διαχείριση και προστασία των δεδομένων, τόσο για την εταιρεία όσο και για τους πελάτες της, με την εφαρμογή ειδικών πρωτόκολλων και διαδικασιών, που δημιουργούν υψηλό βαθμό εμπιστοσύνης μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών.

Σημειώνεται ότι προκειμένου να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι, σε συνδυασμό με τα πρότυπα συμμόρφωσης GDPR, το προσωπικό της εταιρείας εκπαιδεύεται συνεχώς στην εφαρμογή αυστηρών πολιτικών ασφαλείας που αφορούν σε ηλεκτρονικά δεδομένα, έγγραφα, οικονομικά στοιχεία κτλ.

Το ISO 9001:2015 διασφαλίζει την ενδεδειγμένη ποιότητα τόσο στην κατασκευή λογισμικού και τις σχετικές παρεμφερείς διαδικασίες (δοκιμές, έλεγχοι, κτλ.), όσο και στις λοιπές δραστηριότητες μίας εταιρείας πληροφορικής, όπως στο σχεδιασμό μεταφοράς δεδομένων (data migration), ψηφιακής καταγραφής (digital recording) και λειτουργικής υποστήριξης σε ready-made και εξειδικευμένες λύσεις προϊόντων λογισμικού, ακολουθώντας τα διεθνή πρότυπα. Η Profile διατηρεί τη συγκεκριμένη πιστοποίηση αδιαλείπτως επί σχεδόν 20 έτη.

Τέλος, η πρόσφατη απόκτηση του προτύπου ISO 14001:2015 διασφαλίζει ότι η Profile δύναται να σχεδιάσει, να αναπτύξει και να υποστηρίξει όλες τις λειτουργίες της, αναλαμβάνοντας με συνέπεια τις περιβαλλοντικές της υποχρεώσεις, συμβάλλοντας έτσι στην περιβαλλοντική βιωσιμότητα.

Εστιάζοντας συνεχώς στην καινοτομία, στην ανάπτυξη και στην πολυεπίπεδη εξυπηρέτηση των πελατών της, η Profile επενδύει σε συστηματικά δομημένες και αποτελεσματικές εσωτερικές διαδικασίες, οι οποίες της παρέχουν τη δυνατότητα να ανταποκρίνεται δυναμικά στις ανάγκες της αγοράς, προσφέροντας διεθνώς πιστοποιημένες και βραβευμένες τεχνολογικές λύσεις, με εγγύηση ποιότητας και ασφάλειας. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η συμμόρφωση στο εκάστοτε ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, αλλά και η απρόσκοπτη λειτουργία των σημαντικών δραστηριοτήτων των πελατών της.