10.07.2018

Η εταιρία PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE AE, διεθνής εταιρεία ανάπτυξης χρηματοοικονομικού λογισμικού, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο και σε συνέχεια των από 10 Ιουλίου 2017 και 11 Ιουλίου 2017 ανακοινώσεών της, ότι η 100% θυγατρική της PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) Limited εξάσκησε το δικαίωμα εξαγοράς των υπόλοιπων μετοχών της γαλλικής εταιρείας Login SA, και πλέον ελέγχει το 100% των μετοχών της.

Η Login SA έχει έδρα το Παρίσι και εξειδικεύεται σε Treasury Software.

Η ως άνω εξαγορά, υλοποιήθηκε σε δύο στάδια, στις 6 Ιουλίου 2017 όπου αποκτήθηκε το 78,23% των μετοχών της γαλλικής θυγατρικής και στις 6 Ιουλίου 2018 που αποκτήθηκαν οι υπόλοιπες μετοχές και δικαιώματα ψήφου της εταιρίας.