17.04.2024

Στα πλαίσια της ορθής, έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 (παρ. 1 περίπτωση β΄) και 4.1.3.15.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει σήμερα (εφεξής «Κανονισμός»), η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE Α.Ε.» (εφεξής «Εταιρεία») ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο του έτους 2024 :

 

  • Ημερομηνία ανακοίνωσης και δημοσίευσης των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της χρήσεως 2023 (01.01.2023-31.12.2023), που συνετάγησαν βάσει των ΔΛΠ/ΔΠΧΠ: Παρασκευή 12 Απριλίου 2024. Οι ως άνω Ετήσιες  Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) θα είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.profilesw.com, καθώς και στην ιστοσελίδα του Χ.Α. www. athexgroup.gr.
  • Ημερομηνία Ετήσιας Ενημέρωσης Αναλυτών, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.15.2 του Κανονισμού, σχετικά με τα οικονομικά αποτελέσματα της χρήσεως 2023: Τρίτη 30 Απριλίου 2024, στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών.
  • Ημερομηνία Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων: Δευτέρα 20 Μαΐου 2024
  • Ημερομηνία αποκοπής Δικαιώματος Μερίσματος χρήσεως 2023: Τρίτη, 4 Ιουνίου 2024
  • Ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων Μερίσματος χρήσεως 2023: Τετάρτη, 5 Ιουνίου 2024 (record date)
  • Ημερομηνία Έναρξης Καταβολής Μερίσματος χρήσεως 2023 μέσω πιστωτικού ιδρύματος: Τρίτη, 11 Ιουνίου 2024

 

Ειδικότερες λεπτομέρειες και τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τα ανωτέρω θα δοθούν με νεότερη ανακοίνωση της Εταιρείας σε μεταγενέστερη ημερομηνία.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες ή/και το περιεχόμενο του παρόντος Ημερολογίου, εφόσον ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό, με τροποποίηση του παρόντος, σύμφωνα με τα ειδικότερον οριζόμενα στον Κανονισμό.