02.03.2022

Στα πλαίσια της ορθής, έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 (παρ. 1 περίπτωση β΄) και 4.1.3.15.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει σήμερα (εφεξής «Κανονισμός»), η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE Α.Ε.» (εφεξής «Εταιρεία») ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο του έτους 2022:

  • Ανακοίνωση Βασικών Οικονομικών Μεγεθών χρήσης 2021 : Πέμπτη 3 Μαρτίου 2022
  • Ημερομηνία ανακοίνωσης και δημοσίευσης των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της χρήσεως 2021 (01.01.2021-31.12.2021), που συνετάγησαν βάσει των ΔΛΠ/ΔΠΧΠ: Δευτέρα, 21 Μαρτίου 2022 (μετά το πέρας της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών). Οι ως άνω Ετήσιες  Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) θα είναι διαθέσιμες από εκείνη την ώρα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.profilesw.com, καθώς και στην ιστοσελίδα του Χ.Α. www. athexgroup.gr.
  • Ημερομηνία Ετήσιας Ενημέρωσης Αναλυτών, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.15.2 του Κανονισμού, σχετικά με τα οικονομικά αποτελέσματα της χρήσεως 2021: Τρίτη, 5 Απριλίου 2022, μέσω τηλεδιάσκεψης υπό την διοργάνωση της Ένωσης Θεσμικών επενδυτών.
  • Ημερομηνία Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων: Πέμπτη, 12 Μαΐου 2022
  • Ημερομηνία αποκοπής Δικαιώματος Μερίσματος χρήσεως 2021: Δευτέρα , 27 Ιουνίου 2022
  • Ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων Μερίσματος χρήσεως 2021: Τρίτη, 28 Ιουνίου 2022 (record date)
  • Ημερομηνία Έναρξης Καταβολής Μερίσματος χρήσεως 2021 μέσω πιστωτικού ιδρύματος ή μέσω της Ε.Χ.Α.Ε.: Δευτέρα, 4 Ιουλίου 2022

Ειδικότερες λεπτομέρειες και τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τα ανωτέρω θα δοθούν με νεότερη ανακοίνωση της Εταιρείας σε μεταγενέστερη ημερομηνία.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες ή/και το περιεχόμενο του παρόντος Ημερολογίου, εφόσον ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό, με τροποποίηση του παρόντος, σύμφωνα με τα ειδικότερον οριζόμενα στον Κανονισμό.