01.04.2019

Στα πλαίσια της ορθής, έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 (παρ. 1 περίπτωση β΄) και 4.1.3.15.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει σήμερα (εφεξής «Κανονισμός»), η Εταιρεία «PROFILE AEBE ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» (εφεξής «Εταιρεία») ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο του έτους 2019:

Ημερομηνία ανακοίνωσης και δημοσίευσης των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της χρήσεως 2018 (1.1.2018-31.12.2018), που συνετάγησαν βάσει των ΔΛΠ/ΔΠΧΠ: Τρίτη, 2 Απριλίου 2019 (μετά το πέρας της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών)

Ημερομηνία Ετήσιας Ενημέρωσης Αναλυτών, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.15.2 του Κανονισμού, σχετικά με τα οικονομικά αποτελέσματα της χρήσεως 2018: Πέμπτη, 11 Απριλίου 2019, στην αίθουσα του Χρηματιστηρίου Αθηνών στο κτήριο της Λεωφόρου Αθηνών 110.

Ημερομηνία Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων: Τετάρτη, 8 Μαΐου 2019

Σημειώνεται ότι η Εταιρεία προτίθεται να προτείνει στην Ετήσια Γενική Συνέλευση την μη διανομή μερίσματος για την χρήση 2018, ενώ προτίθεται να προτείνει επιστροφή κεφαλαίου το ύψος της οποίας θα ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες κατά την πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τα ανωτέρω, εφόσον ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό.