17.04.2018

Στα πλαίσια της ορθής, έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 (παρ. 1 εδαφ.2) και 4.1.3.15.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει σήμερα, η εταιρεία «PROFILE AEBE ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» (εφεξής «Εταιρεία») ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο έτους 2018 και ειδικότερα :

  • Ημερομηνία ανακοίνωσης και δημοσίευσης των Ετήσιων Οικονομικών Στοιχείων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της χρήσεως 2017 (1.1.2017-31.12.2017) που συνετάγησαν βάσει των ΔΛΠ/ΔΠΧΠ : Τετάρτη 18 Απριλίου 2018 (μετά το πέρας της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών)
  • Ημερομηνία Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων: Παρασκευή 11 Μαΐου 2018
  • Ημερομηνία αποκοπής Δικαιώματος μερίσματος: Τρίτη 29 Μαΐου 2018
  • Ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων μερίσματος (record date): Τετάρτη 30 Μαΐου 2018
  • Ημερομηνία έναρξης καταβολής μερίσματος μέσω της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος: Τρίτη 5 Ιουνίου 2018

Λεπτομέρειες θα δοθούν από την Εταιρεία σε μεταγενέστερη ημερομηνία.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, εφόσον ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό του Χρηματιστήριου Αθηνών.