11.05.2022

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE A.E.» (εφεξής «Εταιρεία») γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4.1.3.1 του Κανονισμού του Χ.Α., όπως ισχύει, και του άρθρου 17 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014, την λήξη/ολοκλήρωση του Προγράμματος Αγοράς Ιδίων Μετοχών, το οποίο εγκρίθηκε από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της  7ης Μαΐου 2020.

Κατά την ημερομηνία λήξης του ως άνω Προγράμματος (07.05.2022) η Εταιρεία κατέχει συνολικά 106.202 ίδιες μετοχές, συνολικής αξίας κτήσης 673.097,65 €, και μέση τιμή κτήσης 6,3379 € ανά μετοχή, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό  0,88% του μετοχικού κεφαλαίου αυτής.