12.04.2024

Η «PROFILE Ανώνυμος Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Πληροφορικής» («Εταιρεία»)  ενημερώνει το Επενδυτικό Κοινό ότι η ανακοίνωση και δημοσίευση των Ετησίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων)  της χρήσεως 2023 (1.1.2023-31.12.2023) τόσο στην ιστοσελίδα  της Εταιρείας (www.profilesw.com) όσο και του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.athexgroup.gr) θα γίνει την Παρασκευή 12 Απριλίου 2024, μετά το κλείσιμο της Συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών.