15.05.2018

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «PROFILE ANΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ανακοινώνει σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.14 του Κανονισμού του ΧΑ ότι σε εφαρμογή της από 11.05.2018 αποφάσεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων αυτής με την οποία εγκρίθηκε η αγορά ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920 το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την συνεδρίαση αυτού της 14.05.2018 αποφάσισε κατά το χρονικό διάστημα από 15.05.2018 έως 15.05.2020 την αγορά κατ’ ανώτατο όριο ενός εκατομμυρίου (1.000.000) κοινών, ονομαστικών μετοχών, συνυπολογιζομένων και συναθροιζομένων των ιδίων μετοχών που έχει ήδη αποκτήσει η Εταιρεία στο πλαίσιο προηγούμενου προγράμματος αγοράς μετοχών της Εταιρείας (218.000 μετοχές εως την 10.05.2018), με κατώτατη τιμή αγοράς 0,50 Ευρώ και ανώτατη τιμή αγοράς 5,00 Ευρώ.

Περαιτέρω, σε εφαρμογή της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του με αριθμό 2273/2003 Κανονισμού του ΕΚ, η Εταιρεία ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, σε περίπτωση ιδιαίτερα χαμηλής ρευστότητας της μετοχής, κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα δύναται να διενεργεί αγορές καθ’ υπέρβαση του ορίου 25% του μέσου ημερήσιου όγκου συναλλαγών, όπως αυτός προσδιορίζεται στην παράγραφο 2 του αυτού ως άνω άρθρου, οι οποίες (αγορές) δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να υπερβούν το 50% του μέσου ημερήσιου όγκου.