15.05.2023

Η Διοίκηση της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE A.E.» (εφεξής «Εταιρεία»), κατ΄ εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας και ειδικότερα του άρθρου 49 του ν. 4548/2018, του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 1052/2016 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στο πλαίσιο της ορθής, έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, γνωστοποιεί ότι την 9η Μαΐου 2023 η Εταιρεία προέβη στην αγορά 800 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 3,4200 Ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 2.736,00 Ευρώ, την 10η Μαΐου 2023 η Εταιρεία προέβη στην αγορά 1.150 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 3,3861 Ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 3.894,00 Ευρώ την 11η Μαΐου 2023 η Εταιρεία προέβη στην αγορά 1.250 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 3,3628 Ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 4.203,50 Ευρώ την 12η Μαΐου 2023 η Εταιρεία προέβη στην αγορά 1.493 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 3,3034 Ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 4.931,97 Ευρώ, σε εκτέλεση της από 12.05.2022 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας και της από 17.05.2022 σχετικής αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, δυνάμει της οποίας αποφασίσθηκε η έναρξη εφαρμογής του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών.