22.12.2021

Η Διοίκηση της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE A.E.» (εφεξής «Εταιρεία»), κατ΄ εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας και ειδικότερα του άρθρου 49 του ν. 4548/2018, του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 1052/2016 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής   και στο πλαίσιο της ορθής, έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, γνωστοποιεί ότι την 19η Δεκεμβρίου 2022 η Εταιρεία προέβη στην αγορά 300 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 2,8550 Ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 836,50 Ευρώ, την 20η Δεκεμβρίου 2022 η Εταιρεία προέβη στην αγορά 800 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 2,8350 Ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 2.268,00 Ευρώ και την 21η  Δεκεμβρίου 2022 η Εταιρεία προέβη στην αγορά 700 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 2,8650 Ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 2.005,50 Ευρώ, σε εκτέλεση της από 12.05.2022 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας και της από 17.05.2022 σχετικής αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, δυνάμει της οποίας αποφασίσθηκε η έναρξη εφαρμογής του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών.