17.08.2022

Η Διοίκηση της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE A.E.» (εφεξής «Εταιρεία»), κατ΄ εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας και ειδικότερα του άρθρου 49 του ν. 4548/2018, του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 1052/2016 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής  και στο πλαίσιο της ορθής, έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, γνωστοποιεί ότι την 9η  Αυγούστου 2022 η Εταιρεία προέβη στην αγορά 600 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 3,2000 Ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 1.920,00 Ευρώ, την 10η  Αυγούστου 2022 η Εταιρεία προέβη στην αγορά 50 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 3,2600 Ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 163,00 Ευρώ, την 11η Αυγούστου 2022 η Εταιρεία προέβη στην αγορά 600 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 3,3200 Ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 1.992,00 Ευρώ, την 12η  Αυγούστου 2022 η Εταιρεία προέβη στην αγορά 630 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 3,2988 Ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 2.078,25 Ευρώ και την 16η  Αυγούστου 2022 η Εταιρεία προέβη στην αγορά 700 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 3,2500 Ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 2.275,00 Ευρώ σε εκτέλεση της από 12.05.2022 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας και της από 17.05.2022 σχετικής αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, δυνάμει της οποίας αποφασίσθηκε η έναρξη εφαρμογής του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών.