06.02.2018

Σε εφαρμογή του άρθρου 4 παρ.4 του υπ’ αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία “PROFILE Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ”, (εφεξής “Εταιρία”) ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν.2190/1920 όπως ισχύει, και βάσει των σχετικών αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 16ης Ιουνίου 2016 και του Διοικητικού Συμβουλίου της 26ης Ιανουαρίου 2018, προέβη σε αγορά ιδίων μετοχών, ως ακολούθως:

1) Την 5/02/2018 η Εταιρία αγόρασε με μέση τιμή κτήσης 0,9260 ευρώ ανά μετοχή, 5.880 μετοχές συνολικής αξίας 5.444,64 ευρώ.

Σύμφωνα με τις προαναφερόμενες αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας από την ημερομηνία έναρξης της περιόδου αγοράς ιδίων και στο πλαίσιο των ως άνω αποφάσεων, η Εταιρία αγόρασε συνολικά 5.880 ίδιες μετοχές και ως εκ τούτου μετά τις παραπάνω αγορές η Εταιρία κατέχει συνολικά 55.035 ίδιες μετοχές, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,47 % του μετοχικού της κεφαλαίου.