17.12.2021

Έντυπο παροχής πληροφοριών Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 της 14ης Ιουνίου 2017  (άρθρο 1 παρ. 5 περ. η΄) σχετικά με την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση κινητών αξιών της «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» κατ΄ εφαρμογή Προγράμματος Χορήγησης Δικαιωμάτων Προαίρεσης Αγοράς Μετοχών

********************************

 

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE Α.Ε.»  (καλουμένη εφεξής χάριν συντομίας ως «Εταιρεία»), σε συνέχεια της σχετικής από 03.12.2021 ανακοίνωσής της, πληροφορεί το επενδυτικό κοινό αναφορικά με τα τελικά στοιχεία από την εφαρμογή κατά το δεύτερο έτος του εγκεκριμένου Προγράμματος Χορήγησης Δικαιωμάτων Προαίρεσης Αγοράς Μετοχών σε επιλεγμένα στελέχη της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτή εταιρειών, το οποίο θεσπίστηκε δυνάμει της από 16.01.2020 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου σε συνέχεια της χορηγηθείσας από την Α’ Επαναληπτική Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση ων μετόχων της 25ης Μαΐου 2018 σχετικής εξουσιοδοτήσεως, τα ακόλουθα :

 

  1. Κατά το χρονικό διάστημα από 01.11.2021 έως 15.11.2021, τριάντα πέντε (35) στελέχη της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών προέβησαν σε έγγραφη δήλωση για την άσκηση δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών, ενώ κατέθεσαν εμπροθέσμως έως την 30.11.2021 το σχετικό ποσό στον επ’ ονόματι της Εταιρείας τηρούμενο ειδικό τραπεζικό λογαριασμό.

 

  1. Συνολικά διατέθηκαν 110.355 κοινές, ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας 0,47 Ευρώ εκάστης.

 

  1. Η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ανήλθε σε 1,70 Ευρώ ανά μετοχή.

 

  1. Η καταβολή σε μετρητά του τιμήματος για την αγορά των ανωτέρω μετοχών ολοκληρώθηκε εμπροθέσμως και ανήλθε σε 187.603,50 Ευρώ.

 

  1. Την 14.12.2021 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης (ΚΑΚ) 2749238 δια της Διεύθυνσης Εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων ως αρμόδιας Εποπτεύουσας Αρχής, το από 03.12.2021 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου και η από 13.12.2021 Έκθεση του άρθρου 20 του Ν. 4548/2018 του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή κ. Κωσταντίνου Νιφορόπουλου (ΑΕ ΣΟΕΛ 16541) της εταιρείας ορκωτών Λογιστών με την επωνυμία «ΩΡΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.» σχετικά με την πιστοποίηση της καταβολής της αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, κατά το ποσό των 187.603,50 Ευρώ με την καταβολή μετρητών και την έκδοση 110.355 νέων κοινών ονομαστικών  μετοχών με ονομαστική αξία 0,47 Ευρώ και τιμή διάθεσης 1,70 Ευρώ δι’ εκάστη μετοχή.

 

Σημειώνεται ότι, κατόπιν της ως άνω αυξήσεώς του, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον στο ποσό των 5.646.540,52 Eυρώ, διαιρούμενο σε 12.013.916 κοινές, ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,47 Ευρώ εκάστης.

  1. Η Εταιρεία θα προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό εν γένει πλαίσιο, προκειμένου οι νέες μετοχές να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στη ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

 

7. Υπεύθυνοι για τη σύνταξη του παρόντος εντύπου παροχής πληροφοριών και την ακρίβεια του περιεχομένου αυτού είναι οι:

Α. Σαντούκας Ζαφείρης, Προϊστάμενος Λογιστηρίου, Λεωφ. Συγγρού 199, Νέα Σμύρνη, τηλ.: 210 9301200.

Β. Αφσάρογλου Βαρτάν, Προϊστάμενος Υπηρεσίας εξυπηρέτησης μετόχων, Λεωφ. Συγγρού 199, Νέα Σμύρνη, τηλ.: 210 9301200.

Το πληροφοριακό σημείωμα μπορούν να προμηθεύονται οι ενδιαφερόμενοι από τα γραφεία της «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» στη Νέα Σμύρνη Αττικής, Λεωφ. Συγγρού αριθ. 199, Τ.Κ. 171 21 και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (https://www.profilesw.com).

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας  (κ. Αφσάρογλου Βαρτάν,  τηλ. 210 9301200).

 

Νέα Σμύρνη, 17 Δεκεμβρίου 2021

Για την «PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE Α.Ε.»