17.05.2022

Η Διοίκηση ενός Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE Α.Ε.» (εφεξής καλουμένη ως «Εταιρεία»), κατ’ εφαρμογή των αποφάσεων ενός ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 12ης Μαΐου 2022 και του Διοικητικού Συμβουλίου της 17ης Μαΐου 2022, ανακοινώνει την έναρξη εφαρμογής – υλοποίησης του Προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών, δυνάμει του οποίου προβλέπεται η απόκτηση από την Εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 49 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, κατ’ ανώτατο όριο ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ιδίων μετοχών (συνυπολογιζομένων και δη συναθροιζομένων σε σχέση με το ως άνω όριο του συνόλου των ιδίων μετοχών που ήδη κατέχει η Εταιρεία στο πλαίσιο προηγούμενων προγραμμάτων αγοράς ιδίων μετοχών), με εύρος τιμών αγοράς τα δύο Ευρώ (2,00 €) ανά μετοχή (κατώτατο όριο), και τα δώδεκα Ευρώ (12,00 €) ανά μετοχή (ανώτατο όριο) και ημερομηνία λήξεως του ως άνω Προγράμματος την 12η Μαΐου 2024.

Οι αγορές θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον κανονιστικό πλαίσιο και ειδικότερα σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής της 8ης Μαρτίου 2016.