24.10.2022

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE Α.Ε.» (καλουμένη εφεξής για λόγους συντομίας ως «Εταιρεία»), γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.3.1 και 4.1.3.6 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει σήμερα, σε συνδυασμό με το άρθρο 17 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014, ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη συνεδρίαση αυτού της 21ης Οκτωβρίου 2022 και μετά από σχετική εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων εξέλεξε, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 82 παρ. 1 του ν. 4548/2018, 5 παρ. 2 του ν. 4706/2020, καθώς και του άρθρου 22 του Καταστατικού της Εταιρείας,  την Pascale Valerie Hertzog του Paul Robert Pierre , ως νέο μη εκτελεστικό μέλος σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μη εκτελεστικού μέλους Αικατερίνης Τσούρα του Διονυσίου.

Η  Pascale Valerie Hertzog πληροί τα κριτήρια ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, και της εγκεκριμένης και ισχύουσας Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας, ενώ δεν συντρέχει στο πρόσωπο αυτής οιοδήποτε κώλυμα ή ασυμβίβαστο των διατάξεων του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου περί εταιρικής διακυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένου του εφαρμοζομένου από την Εταιρεία Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Κανονισμού Λειτουργίας αυτής.

Ειδικότερα, η Pascale Valerie Hertzog είναι απόφοιτος του London School of Economics (Finance and Mathematics) και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου (Master II) του Ινστιτούτου Πολιτικών Σπουδών του Παρισιού (Institut d’ Etudes Politiques) στα οικονομικά των επιχειρήσεων και τις κεφαλαιαγορές, ομιλεί άπταιστα την αγγλική και την ισπανική γλώσσα, ενώ διαθέτει πολυετή επαγγελματική εμπειρία στη διαχείριση έργων (project management) και στα πληροφοριακά συστήματα του χρηματοπιστωτικού κυρίως τομέα. Απασχολείται από το έτος 1993 στη θυγατρική εταιρεία του Ομίλου PROFILE με την επωνυμία «LOGIN S.A.», στην οποία κατέχει τα τελευταία τρία έτη τη θέση της Treasury Business Unit Director.

Μετά την εκλογή της Pascale Valerie Hertzog, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ανασυγκροτείται σε σώμα για το υπόλοιπο της θητείας του, ήτοι μέχρι την 24η Ιουνίου 2026, η οποία παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη σχετικής αποφάσεως, ως ακολούθως:

1) Χαράλαμπος Στασινόπουλος του Παναγιώτη, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (Εκτελεστικό Μέλος).

2) Σπυρίδων Μπαρμπάτος του Αντωνίου-Ιωάννη Βαπτιστή, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (Μη Εκτελεστικό Μέλος).

3) Ευάγγελος Αγγελίδης του Ιωάννη, Διευθύνων Σύμβουλος (Εκτελεστικό Μέλος).

4) Pascale Valerie Hertzog του Paul Robert Pierre, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (Μη Εκτελεστικό Μέλος). 

5) Αριστείδης Ηλιόπουλος του Σπυρίδωνος, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (Μη Εκτελεστικό Μέλος). 

6) Αντώνιος Ρούσσος του Αντωνίου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος). 

7) Εμμανουήλ Τσιριτάκης του Δημητρίου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος).

Η εκλογή του ως άνω μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, πρόκειται να ανακοινωθεί, σύμφωνα με τα υπό του νόμου και του Καταστατικού της Εταιρείας οριζόμενα, στην αμέσως επόμενη συγκληθησόμενη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

Νέα Σμύρνη, 24 Οκτωβρίου 2022

Για την «PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE Α.Ε.»