23.10.2018

Η Εταιρεία «PROFILE AEBE ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» (εφεξής «Εταιρεία») σε εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 4.1.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και του άρθρου 10 παρ. 1 του ν. 3340/2005 , γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι σε συνέχεια του φορολογικού ελέγχου για την χρήση 2017, που διενεργήθηκε από Ανεξάρτητο Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή σύμφωνα με το άρθρο 65Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν.4174/2013) , τόσο στην Εταιρεία , όσο και στις θυγατρικές της εταιρείες «PROFILE DIGITAL SERVICES Α.Ε.» και «GLOBALSOFT A.E.», εξεδόθησαν εκθέσεις Φορολογικής Συμμόρφωσης με «Συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη».