25.01.2022

Η Profile Software διεθνής εταιρεία ανάπτυξης λογισμικού, ανακοινώνει τη δημοσίευση  ανάλυσης από την Alpha Finance. Η γνωστή εταιρεία χρηματοοικονομικών αναλύσεων περιγράφει τις δραστηριότητες της Εταιρείας δίνοντας έμφαση στα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και τους βασικούς μοχλούς της μελλοντικής επέκτασης της.

Συγκεκριμένα, οι αναλυτές αναφέρουν ότι ο όμιλος προσφέρει εξειδικευμένες λύσεις στο χρηματοοικονομικό τομέα καθώς και στον ευρύτερο επιχειρηματικό τομέα, με εμπειρία 30 ετών και δραστηριότητα σε 45 χώρες, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται και τα  κυριότερα παγκόσμια επιχειρηματικά κέντρα, σε Ευρώπη, Αμερική, Μέση Ανατολή, Ασία και Αφρική. Η Profile συμβάλει  στη ψηφιακή μετάβαση, με τις επενδύσεις σε τεχνολογίες αιχμής να αποτελούν σε ετήσια βάση περί το 20% του κύκλου εργασιών της. Ειδικότερα, στην ανάλυση επισημαίνεται ότι «Το νέο Κέντρο Ανάπτυξης Τεχνολογίας στη Θεσσαλονίκη, άλλωστε, αναμένεται να αποτελέσει πρότυπο οργανισμού ανάπτυξης νέων τεχνολογιών, υιοθετώντας τις τελευταίες εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη (AI), τη μηχανική εκμάθηση (ML), τη ρομποτική αυτοματοποίηση διαδικασιών (RPA) και το blockchain, ενώ πρόκειται να επενδύσει και σε Augmented Reality (AR) για τους τομείς που δραστηριοποιείται.»

Η οργανική ανάπτυξη της Εταιρείας και οι εξαγορές αναμένεται να αποτελέσουν τους βασικούς μοχλούς της μελλοντικής της επέκτασης, επισημαίνει η Alpha Finance. Διαχρονικά, πλέον του 60% των πωλήσεων πραγματοποιείται στο εξωτερικό, ενώ τα επαναλαμβανόμενα έσοδα ανέρχονται πέριξ του 65%,  με το περιθώριο λειτουργικής κερδοφορίας να προσεγγίζει το 30%. Το μέσο ποσοστό μετατροπής ελεύθερων ταμειακών ροών προσεγγίζει το 60%. Η εταιρεία διαθέτει υγιή ισολογισμό με θετική καθαρή ταμειακή θέση»

Όπως σημειώνεται στο κείμενο, «Η Alpha Finance εκτιμά ότι η Εταιρεία  θα παρουσιάσει μέση ετήσια αύξηση εσόδων (CAGR 2020-2029) κατά περίπου 11% για την επόμενη 9ετία, με αύξηση της προσαρμοσμένης λειτουργικής κερδοφορίας (EBITDA adj.) κατά περίπου 10% για το ίδιο διάστημα, με συντηρητική υιοθέτηση ενσωμάτωσης έργων από το Ταμείο Ανάκαμψης. Σε πιο βραχυπρόθεσμο ορίζοντα, (2020-2025), εκτιμάται ότι οι αντίστοιχοι ρυθμοί ανάπτυξης θα είναι 23% και 20%».

Ενσωματώνοντας ασκήσεις αποτίμησης με μεθόδους προεξόφλησης ελεύθερων ταμειακών ροών (DCF), αλλά και συγκριτικές μεθόδους με βάση τον προσαρμοσμένο πολλαπλασιαστή EV/EBITDA (προσαρμοσμένο), σε σχέση με συγκρίσιμες εταιρείες παγκοσμίως, η Alpha Finance αναφέρει ότι η Profile διαχρονικά διαπραγματεύεται με χαμηλότερους πολλαπλασιαστές 35-40% σε σχέση με ομοειδείς εταιρείες στο εξωτερικό και εκτιμά ότι «η ενδεικτική εσωτερική αξία της Εταιρείας δύναται να ανέλθει στα 8,80 ευρώ ανά μετοχή ή 107 εκατ. ευρώ. Σε περίπτωση, άλλωστε, που η Εταιρεία προχωρήσει σε εξαγορά ομοειδούς εταιρείας αντίστοιχη με τις πρόσφατες εξαγορές (Login – 2017 και Euronext Centevo – 2021), η ενδεικτική εσωτερική αξία δύναται να αυξηθεί κατά 0,90-1,10 ευρώ ανά μετοχή, ενώ και η ενισχυμένη συνεισφορά έργων του Δημοσίου μπορεί να προσδώσει ένα επιπλέον 0,30-0,60 ευρώ ανά μετοχή.»