12.09.2019

Η Διοίκηση της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE A.E.» (εφεξής για λόγους συντομίας  «Εταιρεία»), κατ’ εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας , της από 09.09.2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου και των από 10.09.2019 & 11.09.2019 σχετικών ανακοινώσεών της, στο πλαίσιο της ορθής, έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού γνωστοποιεί ότι την Τετάρτη 11.09.2019 προέβη σε πώληση, μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης, 436.000 Ιδίων Μετοχών, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 3,69% του καταβεβλημένου μετοχικού  κεφαλαίου αυτής, με τιμή πώλησης 3,8800 € ανά μετοχή και συνολική αξία 1.691.680 €.

Σημειώνεται ότι οι πωληθείσες ως άνω ίδιες μετοχές αποκτήθηκαν, δυνάμει των από 22.06.2010, 21.06.2012, 17.06.2014, 16.06.2016 και 11.05.2018 αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων της Εταιρείας.

Κατόπιν τούτων η Εταιρεία σήμερα κατέχει 326.904 ίδιες μετοχές, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 2,77% του καταβεβλημένου μετοχικού της κεφαλαίου .

Με την κατά τα άνω πώληση η Εταιρεία αναβαθμίζει ουσιαστικά τη διασπορά των μετοχών της σε ποιοτικά χαρτοφυλάκια, το οποίο και αποτελεί επιδίωξη της  Διοίκησης της Εταιρείας.