29.05.2019

Η εταιρεία PROFILE AEBE ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ («Εταιρεία»), ανακοινώνει, με βάση τα άρθρα 3 (ιστ , ββ) & 21 του Ν. 3556/2007 σε συνδυασμό με την απόφαση της ΕΚ 1/434/3.7.2007 (άρθρο 11), ότι:

Ο κa Αικατερίνη Φιλιππή, Εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (υπόχρεο πρόσωπο βάσει του α. 13 του Ν. 3340/2005), προέβη την 28η Μαΐου 2019 σε πώληση 2.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας 6.025,60 ευρώ.