07.03.2024

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE Α.Ε.» (καλουμένη εφεξής ως «Εταιρεία»), σε εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3556/2007, όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και σε συνέχεια σχετικής γνωστοποίησης που υπεβλήθηκε προς αυτή, ανακοινώνει ότι ο κ. Δημήτριος Ευαγγέλου του Νικολάου, Υπεύθυνος Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας (υπόχρεο πρόσωπο βάσει των ανωτέρω διατάξεων), προέβη την 04η  Μαρτίου 2024 σε πώληση 6.260 κοινών, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας 28.633,80 Ευρώ και την 05η  Μαρτίου 2024 σε πώληση 4.000 κοινών, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας 19.080,00 Ευρώ.