31.12.2021

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE Α.Ε.»  (εφεξής ως «Εταιρεία»), σε εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και σε συνέχεια σχετικών γνωστοποιήσεων που υπεβλήθησαν προς αυτή, ανακοινώνει συγκεντρωτικά ότι στο πλαίσιο της πρώτης ετήσιας εφαρμογής του Προγράμματος Διάθεσης Μετοχών (Stock Option Plan), σε επιλεγμένα στελέχη της Εταιρείας και συνδεδεμένων με αυτή εταιρειών, το οποίο θεσπίστηκε δυνάμει της από 16.01.2020 σχετικής αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε συνέχεια της παρασχεθείσας από την Α’ Επαναληπτική Eτήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 25ης Μαΐου 2018 εξουσιοδοτήσεως :

 (α) ο κ. Χαράλαμπος Στασινόπουλος του Παναγιώτη, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (υπόχρεο πρόσωπο βάσει των ανωτέρω διατάξεων), απέκτησε στις 27.12.2021, συνεπεία ασκήσεως αντίστοιχων δικαιωμάτων προαίρεσης, 19.800 κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές της Εταιρείας αντί συνολικού τιμήματος 33.660,00 Ευρώ,

 (β) ο κ. Ευάγγελος Αγγελίδης του Ιωάννη, Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας (υπόχρεο πρόσωπο βάσει των ανωτέρω διατάξεων), απέκτησε στις 27.12.2021, συνεπεία ασκήσεως αντίστοιχων δικαιωμάτων προαίρεσης, 13.200 κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές της Εταιρείας αντί συνολικού τιμήματος 22.440,00 Ευρώ,

(γ) η κα. Αικατερίνη Τσούρα του Διονυσίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (υπόχρεο πρόσωπο βάσει των ανωτέρω διατάξεων), απέκτησε στις 27.12.2021, συνεπεία ασκήσεως αντίστοιχων δικαιωμάτων προαίρεσης, 4.950 κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές της Εταιρείας αντί συνολικού τιμήματος 8.415,00 Ευρώ,

(δ) ο κ. Αριστείδης Ηλιόπουλος του Σπυρίδωνος, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (υπόχρεο πρόσωπο βάσει των ανωτέρω διατάξεων), απέκτησε στις 27.12.2021, συνεπεία ασκήσεως αντίστοιχων δικαιωμάτων προαίρεσης, 6.900 κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές της Εταιρείας αντί συνολικού τιμήματος 11.730,00 Ευρώ,

(ε) ο κ. Δημήτριος Ευαγγέλου του Νικολάου , Υπεύθυνος Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας (υπόχρεο πρόσωπο βάσει των ανωτέρω διατάξεων), απέκτησε στις 27.12.2021, συνεπεία ασκήσεως αντίστοιχων δικαιωμάτων προαίρεσης, 3.300 κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές της Εταιρείας αντί συνολικού τιμήματος 5.610,00 Ευρώ,

(στ) ο κ. Βαρτάν Αφσάρογλου του Μεστρόπ, Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (υπόχρεο πρόσωπο βάσει των ανωτέρω διατάξεων), απέκτησε στις 27.12.2021, συνεπεία ασκήσεως αντίστοιχων δικαιωμάτων προαίρεσης, 3.300 κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές της Εταιρείας αντί συνολικού τιμήματος 5.610,00 Ευρώ

Νέα Σμύρνη, 31 Δεκεμβρίου  2021

Για την «PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE Α.Ε.»