21.06.2022

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»  και το διακριτικό τίτλο «PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE Α.Ε.» (καλουμένη εφεξής ως «Εταιρεία»), σε εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3556/2007, όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και σε συνέχεια σχετικών γνωστοποιήσεων που υπεβλήθησαν προς αυτή, ανακοινώνει ότι:

  • Η κ. Πετάμη Μαρία, σύζυγος του κ. Ευάγγελου Αγγελίδη (Διευθύνοντα Συμβούλου της Εταιρείας), και συνδεδεμένο με αυτόν πρόσωπο (βάσει των ανωτέρω διατάξεων), προέβη την 17η  Ιουνίου 2022 σε εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση προς τον κ. Ευάγγελο Αγγελίδη 190.000 κοινών, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας, έναντι 42.085 ευρώ.
  • Ο κ. Ευάγγελος Αγγελίδης, Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας (υπόχρεο πρόσωπο βάσει των ανωτέρω διατάξεων), προέβη την 17η  Ιουνίου 2022 στην απόκτηση εξωχρηματιστηριακά από την κα Μαρία Πετάμη 190.000 κοινών, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας, έναντι 42.085 ευρώ.

Νέα Σμύρνη, 21 Ιουνίου 2022

Για την «PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE Α.Ε.»