07.10.2019

Η εταιρεία PROFILE AEBE ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ («Εταιρεία»), ανακοινώνει, με βάση τα άρθρα 3 (ιστ , ββ) & 21 του Ν. 3556/2007 σε συνδυασμό με την απόφαση της ΕΚ 1/434/3.7.2007 (άρθρο 11), ότι:

Ο κος Βαρτάν Αφσάρογλου, Προϊστάμενος Υπηρεσίας Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (υπόχρεο πρόσωπο βάσει του α. 13 του Ν. 3340/2005), προέβη την 4η Οκτωβρίου 2019 σε αγορά 1.500 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας 4.950,00 ευρώ.