14.06.2019

Η εταιρεία PROFILE AEBE ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ («Εταιρεία»), ανακοινώνει, με βάση τα άρθρα 3 (ιστ , ββ) & 21 του Ν. 3556/2007 σε συνδυασμό με την απόφαση της ΕΚ 1/434/3.7.2007 (άρθρο 11), ότι:

Ο κος Μαντζαβινάτος Κωνσταντίνος, Γενικός Διευθυντής και Εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (υπόχρεο πρόσωπο βάσει του α. 13 του Ν. 3340/2005), προέβη την 11η Ιουνίου 2019 σε πώληση 7.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας 24.070,00 ευρώ και την 13η Ιουνίου 2019 σε πώληση 1.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας 3.310,00 ευρώ.