20.06.2019

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE Α.Ε.» εφεξής «Εταιρεία»), ανακοινώνει, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 9, 14 και 21 του ν. 3556/2007 και της με αριθμό 1/434/03.07.2007 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σε συνδυασμό με την Εγκύκλιο με αριθμό 33 του Δ.Σ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι βάσει των σχετικών αποφάσεων της ετήσιας Τακτική Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 11ης Μαΐου 2018 και του Διοικητικού Συμβουλίου της 14ης Μαΐου 2018, προέβη την 19.06.2019 στην αγορά 3.140 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 3,4252 Ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 10.755,20 Ευρώ.

Στο πλαίσιο των ανωτέρω αναφερομένων αποφάσεων και μετά την τελευταία απόκτηση η Εταιρεία έχει αγοράσει και κατέχει συνολικά 593.182 ίδιες μετοχές, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 5,02 % του συνόλου των κοινών ονομαστικών μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου αυτής.