09.12.2022

Σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος Διάθεσης Μετοχών (stock option plan), το οποίο θεσπίσθηκε δυνάμει της από 16.01.2020 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, σε εκτέλεση της από 25.05.2018 αποφάσεως της Α΄ Επαναληπτικής Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, όπως αναμορφώθηκε (λόγω split της μετοχής) δυνάμει της από 25.10.2022 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, κλήθηκαν τα στελέχη της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών να υποβάλουν, μέχρι την 15.11.2022, δήλωση άσκησης δικαιωμάτων που συνολικά αντιστοιχούν σε 509.214 νέες κοινές, ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας.

Ειδικότερα:

  Πρόγραμμα Διάθεσης Μετοχών
Αριθμός δικαιωμάτων προς άσκηση 509.214
Τιμή άσκησης 0,85 €
Περίοδος δήλωσης άσκησης δικαιωμάτων 01.11.2022 – 15.11.2022
Προθεσμία καταβολής τιμήματος 16.11.2022 – 30.11.2022

Κατόπιν εξασκήσεως 349.963 δικαιωμάτων του Προγράμματος με τιμή άσκησης 0,85 Ευρώ, καταβλήθηκε από τους δικαιούχους το συνολικό ποσό των 297.468,55 Ευρώ σε τηρούμενο επ’ ονόματι της Εταιρείας τραπεζικό λογαριασμό.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα προβεί στην έκδοση 349.963 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών και σε κάθε άλλη απαιτούμενη ενέργεια για την εισαγωγή των νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς επίσης και στη συνακόλουθη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και στην τροποποίηση του Καταστατικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 113 παρ. 3 του ν. 4548/2018.

Νέα Σμύρνη, 09 Δεκεμβρίου 2022

Για την «PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE Α.Ε.»