05.07.2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙ ΙΣΟΠΟΣΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡEΙΑΣ ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ & ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ KAI ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE A.E.» (εφεξής «Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 08/05/2019 αποφάσισε, μεταξύ άλλων:

(i) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Eταιρείας κατά το ποσό των 590.609,65 €, με κεφαλαιοποίηση (α) του ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού επενδύσεων του άρθρου 22 του ν. 1828/1989, ποσού 374.155,64 €, (β) του ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού επενδύσεων του άρθρου 2 του ν. 3220/2004, ποσού 58.500,00 € και (γ) του αποθεματικού «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο», ποσού 157.954,01 €, με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά το ποσό των 0,05 Ευρώ (από 0,47 Ευρώ σε 0,52 Ευρώ) και

(ii) την ταυτόχρονη ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 590.609,65 € με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,05 Ευρώ (από 0,52 Ευρώ σε 0,47 Ευρώ) και επιστροφή-καταβολή του αντίστοιχου ποσού προς τους μετόχους της Εταιρείας.

Μετά την ανωτέρω αύξηση και ταυτόχρονη ισόποση μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 5.551.730,71 Ευρώ, διαιρούμενο σε 11.812.193 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,47 Ευρώ εκάστης.

Την 22.05.2019 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 1746299, η με αριθμό 54568/22.05.2019 (ΑΔΑ: Ω68Ο465ΧΙ8-4ΣΛ) απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων/Διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών στη συνεδρίασή της στις 30.05.2019 ενημερώθηκε για την ισόποση αύξηση και μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας και την επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους της Εταιρείας ποσού 0,05 Ευρώ ανά μετοχή.

Με απόφαση της Εταιρείας ορίζονται τα εξής:

Από την 10η Ιουλίου 2019, οι μετοχές της Εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών με τελική ονομαστική αξία 0,47 Ευρώ ανά μετοχή και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού 0,05 Ευρώ ανά μετοχή.
Από την ίδια ημερομηνία, η τιμή εκκίνησης των μετοχών της Εταιρείας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε συνδυασμό με την υπ΄ αριθ. 26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. όπως ισχύει.
Δικαιούχοι της επιστροφής κεφαλαίου είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της 11ης Ιουλίου 2019.

Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου ορίζεται η 16η Ιουλίου 2019 και θα πραγματοποιηθεί μέσω της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», ως ακολούθως:
1. Μέσω των χειριστών των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (χρηματιστηριακές εταιρείες και τράπεζες) σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.3.4 του Κανονισμού του Χ.Α. και το άρθρο 39 του Κανονισμού Λειτουργίας του Σ.Α.Τ., για τους μετόχους εκείνους, οι οποίοι έχουν εξουσιοδοτήσει τους χειριστές τους για την είσπραξη του ποσού της επιστροφής.

2. Μέσω του δικτύου των καταστημάτων της πληρώτριας Τράπεζας «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» για όσους εκ των μετόχων δεν έχουν παράσχει ή έχουν ανακαλέσει τη σχετική εξουσιοδότηση προς τους χειριστές τους ή έχουν τις μετοχές τους στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους.

3. Με κατάθεση στο Διεθνή Αριθμό Τραπεζικού Λογαριασμού (ΙΒΑΝ), όπου ο επενδυτής έχει δηλώσει ότι επιθυμεί να εισπράττει τα διανεμόμενα ποσά σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ. και την υπ’ αριθ. 6 Απόφαση του Δ.Σ. της ATHEXCSD, όπως ισχύουν, για τους επενδυτές που δεν επιθυμούν να τα εισπράττουν μέσω των χειριστών τους.

Η είσπραξη της επιστροφής κεφαλαίου από τους δικαιούχους για την παραπάνω υπό 2 περίπτωση πραγματοποιείται με την γνωστοποίηση του Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδικός Αριθμός Μερίδας Επενδυτή στο Σ.Α.Τ.) και την επίδειξη του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω νόμιμα εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου τους, σε οιοδήποτε κατάστημα της ως άνω πληρώτριας Τράπεζας (στην περίπτωση αυτή θα προσκομίζονται και σχετικά έγγραφα εξουσιοδότησης με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του εκάστοτε δικαιούχου).

Μετά την πάροδο 5 ετών από την ημερομηνία έναρξης καταβολής, δηλ. από την 16η Ιουλίου 2024 , η επιστροφή κεφαλαίου σε μετρητά θα καταβάλλεται μόνο από τα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (Λεωφ. Συγγρού αριθ. 199, Νέα Σμύρνη Αττικής, Τ.Κ. 17121.
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούνται οι κ.κ. μέτοχοι να επικοινωνούν με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στο τηλ. 210-9301200.

Επιπρόσθετα, τα στοιχεία επικοινωνίας της πληρώτριας Τράπεζας «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» είναι τα ακόλουθα : Δ/νση Ακαδημίας, αριθ. 68, Τ.Κ. 10678, τηλ. 210-3328747, 219, 254.

Νέα Σμύρνη, 2 Ιουλίου 2019
Για την Εταιρεία