02.10.2019

Η Διοίκηση της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE A.E.», ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι στην κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων των εταιρικών και ενοποιημένων καταστάσεων της εξάμηνης περιόδου που έληξε 30 06 2019, επιπλέον των ήδη παρουσιαζόμενων συγκριτικών στοιχείων χρήσης 2018, παρατίθενται παρακάτω και η κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων των εταιρικών και ενοποιημένων καταστάσεων της εξάμηνης περιόδου που έληξε 30 06 2018 (Η ως άνω πληροφορία έχει ήδη δημοσιοποιηθεί με την Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2018.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε πατήστε εδώ.