18.01.2021

Γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με το ν. 3556/2007, συνεπεία ασκήσεως δικαιωμάτων προαίρεσης.  

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE Α.Ε.»  (εφεξής ως «Εταιρεία»), σε εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3556/2007, όπως ισχύει σήμερα,  και σε συνέχεια των από 12/01/2021 γνωστοποιήσεων της αλλοδαπής εταιρείας «LATOVER HOLDINGS LIMITED» και του κ. Χαράλαμπου Στασινόπουλου, σχετικά με τα δικαιώματα ψήφου αυτών επί μετοχών της Εταιρείας, όπως τα εν λόγω δικαιώματα διαμορφώθηκαν στις 31.12.2020, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό τα ακόλουθα:

Λόγω της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση την 31.12.2020 των 91.368 νέων κοινών, ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών, που εκδόθηκαν μετά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά 42.942,96 Ευρώ, που αντιστοιχεί στην ονομαστική αξία των νέων μετοχών, το οποίο θεσπίσθηκε δυνάμει της από 16.01.2020 σχετικής αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε συνέχεια της παρασχεθείσας από την Α΄ Επαναληπτική Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 25ης Μαΐου 2018 εξουσιοδοτήσεως:

(α) το ποσοστό των άμεσων δικαιωμάτων ψήφου της αλλοδαπής εταιρείας «LATOVER HOLDINGS LIMITED» διαμορφώθηκε στις 31.12.2020 σε 14,885% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας (ήτοι 1.771.830 άμεσα δικαιώματα ψήφου), έναντι προηγούμενου ποσοστού 15,00% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας (1.771.830 άμεσα δικαιώματα ψήφου) και

(β) το ποσοστό των έμμεσων δικαιωμάτων ψήφου του κ. Χαράλαμπου Στασινόπουλου, μέσω της υπ’ αυτού κατά ποσοστό 100% ελεγχόμενης εταιρείας «LATOVER HOLDINGS LIMITED», διαμορφώθηκε στις 31.12.2020 σε 14,885% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας (ήτοι 1.771.830 έμμεσα δικαιώματα ψήφου).

Σημειώνεται, για λόγους πληρέστερης ενημερώσεως του επενδυτικού κοινού, ότι ο κ. Χαράλαμπος Στασινόπουλος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κατέχει σήμερα, μετά και την απόκτηση 19.800 νέων κοινών, ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών, συνεπεία ασκήσεως αντίστοιχων δικαιωμάτων προαίρεσης, 4.135.997 κοινές, ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 34,746% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.