Επικοινωνία

Βασικά Χαρακτηριστικά

Πλήρως πολυνομισματικό

Ολοκληρωμένη κανονιστική συμμόρφωση (SWIFT, SCT και SDD SEPA, άλλα δίκτυα πληρωμών)

Κεντρική διαχείριση όλων των πληρωμών

Straight Through Processing (STP) εξασφαλίζοντας αυξημένο ρυθμό επεξεργασίας , μειωμένο χρόνο συναλλαγής και ελλαχιστοποίηση των ανθρώπινων λαθών

Τυποποίηση διαδικασιών

Δημιουργία αυτόνομων μηνυμάτων πληρωμής

 Ανοιχτή Αρχιτεκτονική

  • Διάθεση online, ασφαλούς, ΑΡΙ που επιτρέπει τη συμμόρφωση με την οδηγία PSD2
  • Διασύνδεση με υφιστάμενα core banking συστήματα
  • Διασύνδεση με εξωτερικά συστήματα πληρωμών (SWIFT, SEPA, κλπ.)
  • Ενοποίηση με την πλατφόρμα FMS.next Core Banking

Μετασχηματισμός και δρομολόγηση μηνυμάτων

Δυνατότητα κλιμάκωσης για αντιμετώπιση αυξημένων φορτίων, μέσω load balancing

Οφέλη

Βελτιστοποίηση εργασιών πληρωμών

Μείωση κόστους συναλλαγών και λειτουργικών εξόδων

Ελαχιστοποίηση της ανθρώπινης παρέμβασης

Βελτιστοποίηση της απόδοσης και ανάπτυξης του οργανισμού

Πλήρης έλεγχος της δρομολόγησης των πληρωμών

Προηγμένη εξυπηρέτηση  πελατών ως προς τις διαδικασίες πληρωμών

Πλήρης καταγραφή αλλαγών από τους χρήστες

Ελευθερία στον χρήστη να ορίσει τους κατάλληλους επιχειρηματικούς κανόνες.

Λύσεις

Γιατί να επιλέξετε το FMS.next Payments;

Το FMS.next Payments βελτιώνει τις πελατειακές σχέσεις καθώς και την ανταγωνιστικότητα του οργανισμού μέσω της δημιουργίας ενός ειδικού hub για τις διασυνοριακές πληρωμές, μεγιστοποιεί την απόδοσης της επένδυσης (ROI), μειώνει το συνολικό κόστος, ενώ παράλληλα προσφέρει μεγιστοποίηση στην εξυπηρέτηση πελατών και επιχειρηματική ευελιξία.