Επικοινωνία

Σχεδιασμός & Υλοποίηση Έργων

Μέσω μιας ομάδας εξειδικευμένων και έμπειρων συμβούλων, η Profile Software προσφέρει υπηρεσίες διαχείρισης έργου για όλους τους τομείς της αγοράς, εντός και εκτός συνόρων. Έτσι εξασφαλίζει την ομαλή υλοποίηση σύνθετων έργων μεγάλης κλίμακας, με ένα ιστορικό επιτυχημένων εφαρμογών σε κάθε κλάδο, προσαρμοσμένο στο μέγεθος, την πολυπλοκότητα και την έκταση κάθε περίπτωσης, έτσι ώστε να παρέχει την μεγαλύτερη αξία στους πελάτες της.

Υπηρεσίες Παραμετροποίησης και Προσαρμογής

Οι λύσεις της Profile Software έχουν αναπτυχθεί ώστε να ανταποκρίνονται επιτυχώς σε οποιαδήποτε απαίτηση των εκάστοτε οργανισμών καθώς και σε υλοποιήσεις μεγάλων έργων ενώ προσφέρουν μοναδικές δυνατότητες παραμετροποίησης. Επιπλέον, προσφέρουμε υπηρεσίες παραμετροποίησης των λύσεών μας πέρα της προκαθορισμένης λειτουργικότητας (out-of-the-box), όπως διασυνδέσεις, ειδικές αναφορές και επεκτάσεις στην παρεχόμενη λειτουργικότητα των εφαρμογών. Οι υπηρεσίες παραμετροποίησης παρέχονται από την μονάδες R&D, Consulting και Professional Services.

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Οι σύμβουλοι της Profile Software διαθέτουν την εξειδικευμένη γνώση, την επαγγελματική εμπειρία και τα προσόντα που απαιτούνται για την καλύτερη υλοποίηση και προσαρμογή των λύσεων στις ανάγκες του κάθε πελάτη, ώστε να καλύπτει τις λειτουργικές απαιτήσεις και τις τεχνικές προδιαγραφές, και να συμβάλλει στην επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων για κερδοφορία και αποτελεσματικότητα καθώς και ικανοποίηση πελατών και χρηστών.

Προσφέρουμε ολοκληρωμένες προτάσεις που ανταποκρίνονται στο πλαίσιο λειτουργίας της υφιστάμενης υποδομής κάθε πελάτη, ενώ αναλαμβάνουμε τις διαδικασίες της μετάβασης (migration), όπου απαιτείται.

Εκπαίδευση

Βασικό συστατικό της επιτυχίας των εφαρμογών της Profile Software αποτελεί η ευκολία στην εκκμάθησή τους από τους τελικούς χρήστες. Η εταιρεία παρέχει πλήρες εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τους χρήστες με σκοπό να εξασφαλίσει την ευκολότερη και ταχύτερη αξιοποίηση των λύσεων της. Η εκπαίδευση παρέχεται μέσω τυποποιημένων ή προσαρμοσμένων σεμιναρίων. Αποτελείται από ένα ευρύ φάσμα εκπαιδευτικών προγραμμάτων που αφορούν στην κατάρτιση των τελικών χρηστών, το τεχνικό προσωπικό και τους διαχειριστές των συστημάτων.

Yποστήριξη Πελατών

Το τμήμα υποστήριξης πελατών της Profile Software είναι προσανατολισμένο ώστε να διευκολύνει την ταχεία διεκπεραίωση αιτημάτων για τη βέλτιστη και άμεση επίλυση τυχόν θεμάτων που προκύπτουν. Το τμήμα υποστήριξης προσφέρει ένα κοινό σημείο επικοινωνίας και παρακολούθησης για τον πελάτη. 

Τεχνική Υποστήριξη

Η τεχνική μας υποστήριξη δέχεται αιτήσεις όλο το εικοσιτετράωρο μέσω digital ticketing, e–mail ή τηλέφωνου. Το web-based ticketing εργαλείο επιτρέπει τη καταγραφή, διαχείριση και παρακολούθηση των εισερχόμενων αιτήσεων, είτε για υποστήριξη του προϊόντος είτε για αίτηση αλλαγών (change request). Με βάση τον τύπο της αίτησης οι υπηρεσίες υποστήριξης της Profile Software θα κατευθύνουν την αίτηση προς τον πλέον κατάλληλο Σύμβουλο για τη διαχείρισή της, ή θα προετοιμάσουν ένα αίτημα αλλαγής (change request) προς έγκριση από τον πελάτη προκειμένου να επεκταθεί η λειτουργικότητα της ήδη υλοποιημένης λύσης.