Επικοινωνία

Δημόσιος Τομέας - Brochure

Η Profile Software υποστηρίζει τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό του Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα με την υλοποίηση μεγάλων έργων Πληροφορικής σε ένα μεγάλο εύρος τομέων εξειδίκευσης.

Η Profile Software διαθέτει σημαντική εμπειρία και τεχνογνωσία σε υλοποιήσεις μεγάλων έργων για τον Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα ενώ οι εγκαταστάσεις που έχει πραγματοποιήσει καλύπτουν ολόκληρο το φάσμα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς πολίτες και επιχειρήσεις, με έργα στους τομείς της κεντρικής κυβέρνησης, του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, της τοπικής αυτοδιοίκησης, σε χρηματοοικονομικούς οργανισμούς κ.ά.


Η Profile Software έχει υλοποιήσει με επιτυχία διάφορα πολύπλοκα έργα στον Δημόσιο Τομέα όπως εφαρμογές e-Goverment, Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα (ΟΠΣ), λύσεις ERP, συστήματα back-office, και custom-made λύσεις.

...

View/Download

Η Profile Software ανανεώνει το website ώστε να προσφέρει καλύτερη πλοήγηση στις λύσεις της ενώ το νέο λογότυπο υποδηλώνει την ευελιξία που είναι διαθέσιμη στις λύσεις της. Το παραπάνω έντυπο διατηρεί το προηγούμενο λογότυπο το οποίο όμως θα ανανεωθεί συντόμως.