Επικοινωνία

Case Study | Ψηφιακή Καταγραφή, Αποθήκευση και Διάθεση Πρακτικών Συνεδριάσεων Δικαστηρίων με ΣΔΙΤ 

Ιστορικό

Το 2016 κατακυρώθηκε στην Profile το έργο για τη υλοποίηση Υπηρεσιών για την τήρηση πρακτικών των συνεδριάσεων στα Πολυμελή Πρωτοδικεία της Χώρας με σύστημα Ηχογράφησης – Αποηχογράφησης και Ψηφιακής αποθήκευσης. Το συγκεκριμένο έργο ήταν χωρισμένο σε δυο φάσεις, και υλοποιήθηκε σε 19 Εφετεία, 63 Πρωτοδικεία και  154 Ειρηνοδικεία (συνολικά 617 ακροατήρια).

Περιγραφή

Με την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου, το Υπουργείο Δικαιοσύνης είχε στόχο την ενίσχυση της αξιοπιστίας  για την ακριβή καταγραφή των λεχθέντων σε κάθε δίκη και την  αξιοποίηση αυτών σε μεταγενέστερο χρόνο προς βελτίωση του δικαστικού έργου.  Η επίσπευση του δικαστικού έργου αποτελούσε ένα ακόμα ιδιαίτερα σημαντικό στόχο όπως επίσης και η διαφάνεια των διαδικασιών της δίκης...

View/Download

Η Profile Software ανανεώνει το website ώστε να προσφέρει καλύτερη πλοήγηση στις λύσεις της ενώ το νέο λογότυπο υποδηλώνει την ευελιξία που είναι διαθέσιμη στις λύσεις της. Το παραπάνω έντυπο διατηρεί το προηγούμενο λογότυπο το οποίο όμως θα ανανεωθεί συντόμως.