Επικοινωνία

Business Solutions

Η Profile Software διαθέτοντας πολυετή εμπειρία στην υλοποίηση μεγάλων και απαιτητικών έργων σε οργανισμούς εντός και εκτός συνόρων προσφέρει ένα εύρος υπηρεσιών και λύσεων για την ολοκληρωμένη κάλυψη των απαιτήσεων των σύγχρονων επιχειρήσεων, με σκοπό τη βέλτιστη απόδοσή τους και συμμόρφωσή τους με τους νέους κανονισμούς.
Οι λύσεις βασίζονται σε τεχνολογίες αιχμής ενώ οι υπηρεσίες ανταποκρίνοvται επιτυχώς σε όλες τις ανάγκες πληροφοριακών συστημάτων των εταιρειών.

View/Download

Η Profile Software ανανεώνει το website ώστε να προσφέρει καλύτερη πλοήγηση στις λύσεις της ενώ το νέο λογότυπο υποδηλώνει την ευελιξία που είναι διαθέσιμη στις λύσεις της. Το παραπάνω έντυπο διατηρεί το προηγούμενο λογότυπο το οποίο όμως θα ανανεωθεί συντόμως.