Επικοινωνία

Σύνοψη

Οι πλατφόρμες Crowdfunding αποτελούν πλέον τη νέα εναλλακτική για χρηματοδότηση προσφέροντας καινοτόμες υπηρεσίες στο νέο τύπο πελατών. H Profile, ως πρωτοπόρος, ανέπτυξε λύσεις Marketplace Lending και Crowdfunding που διασφαλίζουν τη μέγιστη απόδοση από διαδικτυακές συναλλαγές. Η λύση συνδυάζει στοιχεία Τραπεζικής και Διαχείρισης Επενδύσεων αποτέλεσμα της μεγάλης εμπειρίας της Profile Software και στους δύο τομείς.   


 

Βασικά Χαρακτηριστικά               

Εργαλειοθήκη επενδυτών & δανειοληπτών: Ευέλικτη διαχείριση επενδύσεων και δανείων καθώς και αναλυτική πληροφόρηση των χρηστών 

Επεξεργασία και αξιολόγηση των πληροφοριών που αφορούν στους δανειστές/επενδυτές

Διαχείριση πιστωτικών ορίων και εξασφαλίσεων

Credit Origination

Ευέλικτη πλατφόρμα δημιουργίας επενδυτικών και δανειακών προϊόντων

Διαχείριση δανείων και επενδύσεων 

Διαχείριση ρίσκου μέσω προηγμένων υπολογισμών πιστωτικού κινδύνου

Οφέλη

Αυτοματοποιεί τις διαδικασίες επενδύσεων και δανείων, βοηθώντας τις εταιρείες να προσφέρουν καλύτερη εξυπηρέτηση 

Εξασφαλίζει συμμόρφωση σε εσωτερικές πολιτικές και κανονιστικά πλαίσια

Παρέχει την ευελιξία και τη δυναμικότητα που απαιτούν οι μοντέρνες πλατφόρμες λόγω της αρθρωτής δομής του

Προσφέρει δυνατότητες εξατομικευμένων υπηρεσιών μέσω του white-labelled front-end

Διαθέτει ευκολία στη χρήση και στον ορισμό ροών εργασίας 

Αυξάνει την παραγωγικότητα με μείωση των χειροκίνητων εργασιών

Εξασφαλίζει την τήρηση των διαδικασιών μέσω αξιόπιστων ελέγχων και παρακολούθησης

Διασυνδέεται εύκολα με οποιοδήποτε τρίτο σύστημα

 Γιατί να επιλέξετε τη λύση Crowdfunding της Profile Software;

Η λύση Crowdfunding έχει μια αρθρωτή δομή που επιτρέπει τον σταδιακό εμπλουτισμό των λειτουργιών της ανάλογα με τις απαιτήσεις της επιχείρησης. Επιτρέπει τη διασύνδεση με οποιοδήποτε σύστημα λογιστηρίου ή/και κανονιστικής συμμόρφωσης για την παραγωγή αναφορών αποτελώντας μια ολοκληρωμένη end-to-end λύση.